1996:19 Inventering av kryptogamfloran och andra naturvärden inom Sällevadsåns dalgång

Om publikationen

Löpnummer:
1996:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

På gränsen mellan Jönköpings och Kalmar län, mellan sjöarna Flen och Vensjön, rinner Sällevadsån genom en dalgång med både rikliga och höga naturvärden. Det är en näringsfattig å med grunt, strömmande vatten som avbryts av ett fåtal lugnvattensträckor. Bottnen är stenig och grusig med få växter och vilket gör ån mycket
värdefull för många olika organismgrupper. Bland annat finns här ett av södra Sveriges rikaste bestånd av flodpärlmussla, som för sin fortlevnad är beroende av det stationära öringbestånd som också finns
i ån. Omgivningarna är bitvis starkt kuperade med rasbranter men variationen är stor och här återfinns också hällmarkstallskog, gransumpskog och källpåverkade översilningsmarker. Skogen längs ån är naturskogsartad och på torrakor och stubbar finns spår av tidigare branddynamik i form av brandljud. De höga naturvärdena i Sällevadsåns dalgång, sträckan Flen-Vensjön, bör snarast skyddas inom gränserna för ett naturreservat. Som ett led i detta arbete har Uno Björkman, på uppdrag av Länsstyrelsen, utfört denna naturvärdesinventering med tyngdpunkt på mossor och lavar.

Kontakt