1996:18 Våtmarker i Jönköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1996:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Våtmarksinventeringen i Jönköpings län har utförts i två etapper. De västra delarna inventerades 1980-82 som en del av ett större provområdc, i samband med att Naturvårdsverkets inventeringsmctodik ut􀀁 vecklades. Vid denna första inventeringsomgång medverkade Christer Göransson, Michael Löfroth, Kerstin Hellman, Maria Månsson samt Tönu Ots vid SNV. De östra delarna inventerades 1983-86 av undertecknad på K-Konsult och Naturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet, som ett upp­drag från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Inventeringen har utförts i nära samarbete med Eric Haglund, Clas Jerneck, Johan Uhr, Erika Andre och Rolf Lundqvist vid Länsstyrelsen.
Våtmarksprojektet på SNV har specialdesignad programvara för rällning, poängberäkning, stati­stik och katalogisering av data. Bearbetningen avvåtmarksdata för Jönköpings län har gjorts av Micha­el Löfroth, SNV. Samtliga uppgifter från inventeringen finns lagrade i ett centralt register på SNV. Katalogdelen i slutet av skriften är ett uttag från detta register.
Flygbilder och kartunderlag har tillhandahållits av Naturvårdsenheten och Lantmäteriet.
Vid fältarbetet av de östra delarna som utfördes 1983-85 deltog vid några tillfällen Tomas Halling­bäck, Uppsala för bestämning av rikkärrsmossor.
Förutom ovanstående, som varit till stor hjälp i inventeringens olika skeden vill jag tacka för alla trevliga kontakter med människor jag träffat i de småländska markerna under fältarbetet.
Framtagning av text-och bildmaterial samt redigering av texten till denna publikation har utförts av undertecknad. Kartbilagan visande Komosse trycktes i samband med framställningen av Komosse­guidcn 1986.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping