1996:08 Rödingen i Ören

Om publikationen

Löpnummer:
1996:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Under 1900-talet har allt fler bestånd och populationer av fiskar blivit kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter såsom försurning, eutrofiering, vattenreglering och introduktion av nya fiskarter. Många bestånd har slagits ut eller är kraftigt hotade. Flera arter har dessutom en stor ekonomisk betydelse för yrkesfisket och
sportfisket. Insatser för att rädda olika populationer har utförts med olika framgång. Hotbilden varierar beroende på vilken typ av påverkan som det gäller. Vid försurning har kalkning oftast lyckats medan utsättning av fiskyngel oftast är kortsiktigt om inte andra åtgärder samtidigt utförs. Rödingen är ett exempel där många populationer har reducerats på grund av mänskliga aktiviteter. Rödingen har länge varit och är ännu en viktig ekonomisk och miljömässig tillgång för människan.

Fångst av röding är viktig både för yrkesfisket samt för det allt mer populära sportfisket. I södra Sverige har antalet rödingpopulationer kraftigt minskat de sista hundra åren. Minskningen orsakas sannolikt av en eller flera faktorer såsom sjösänkning, försurning,
eutrofiering och inplantering av nya fiskarter. För att förbättra förhållandena för rödingen i sjöar där rödingpopulationer minskar har man utfört olika åtgärder såsom kalkning i försurningsdrabbade områden, utsättning av rödingyngel för att
förstärka beståndet, inplantering av nors som en bytesfisk åt rödingen samt utplacering av sten för att förbättra och utöka lekområdena.

Ören är klassad som riksintressant bl a med anledning av förekomst av skyddsvärda populationer av storröding och vårlekande siklöja. Ören har genomgått ett eutrofieringsstadium under 1970-talet då närsaltbelastningen till sjön var hög från samhället Örserum samt från närliggande lantbruk. I mitten på 1980-talet
uppmärksammades en förändring i fiskfaunan, den vårlekande siklöjan saknades samt storröding beståndet minskade. Detta föranledde bl a förbättrad vattenrening med minskad närsaltbelastning till sjön samt att bevarande åtgärder sattes in för att rädda rödingen. Sedan dess har sjön sakta återhämtats till ett mer naturligt näringsfattigt stadium. För att förstärka den hotade rödingpopulationen togs en romtäkt hösten 1988, röding sattes sedan ut i sjön 1989 och 1990. För att vidare utröna rödingens status i sjön har det utförts studier av rödingens lekplatser under 1993 och 1994 samt ett lekfiske hösten 1994 utav Länsstyrelsen i Jönköpings län och Lunds Universitet. Resultaten från dessa studier redovisas i föreliggande rapport.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping