1995:26 Referenssjöar i Jönköpings län 1983 -1994

Om publikationen

Löpnummer:
1995:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

I samband med att sjökalkningen, som startade i större skala under början av 1980-talet, framkom önskemål om att undanta några sjöar från kalkning för att kunna följa
försurningsutvecklingen i dessa referenssjöar. I Jönköpings län har det totalt förekommit 12 ( sådana sjöar. Av dessa är 5 belägna på länsgränsen och provtas av Kronobergs (4) respektive Hallands län (1). Två referenssjöar "uteslöts" då kravet på kalkning från markägarnas sida blev för stor. Efter 1989 har provtagning skett i 10 sjöar. I flertalet av sjöarna sker
provtagning 3 ggr/år (vinter, sommar och höst) medan provtagningen i 3 sjöar är mer intensiv med provtagning 7 ggr/år (feb, april-okt). I dessa intensivsjöar sker även sedan 1988 en uppföljning av plankton och bottenfauna I flera sjöar har även provfisken utförts.

Denna rapport utgör en sammanställning och utvärdering av fysikaliska och kemiska mätvärden som analyserats t.o.m. 1994. Någon sammanställning av mätvärden från referenssjöar i Jönköpings län har tidigare inte gjorts. Sammanställning omfattar endast de sjöar som provtas av länet och där undersökningar fortfarande förekom 1994. Rapporten utgör ett underlag för den revidering av provtagningsverksamheten som skett under 1995.

Kontakt