1995:05 Elfiske 1983-1992 kort översikt av elfiskeundersökningar utförda i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 1995:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Fiskeriverkets utredningskontor har, under perioden 1983 -1992,genomfört elfiskeundersökningar i olika vattendrag Inom Jönköpings län. Undersökningarna har till stor del ingått i pågående kalknings­planering och kalkningsuppföljning och har då skett på uppdrag av länsstyrelsens miljövårdsenhet. Även i andra sammanhang har elfiske­kontroller utförts inom länet, bl a i samband med vissa inventeringar.
I föreliggande rapport redovisas en kort översikt av utförda elfiskekontroller under perioden 1983 -1992. Förekomst av öring och vissa andra
påträffade fiskarter i olika vattensystern redovisas vattensystemvis. Fortsatta elfiskeundersökningar genomförs under 1993.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping