1995:03 Elfiske 1994

Om publikationen

Löpnummer:
1995:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
129
Publikationstyp:
Rapport

För att motverka effekterna av den pågående försurningen av sjöar och vattendrag
genomförs sedan flera år tillbaka kalkningsåtgärder inom olika delar av Jönköpings län.
Syftet med denna kalkning är i första hand att återställa och vidmakthålla sådana miljöförhållanden
att den naturliga och ursprungliga faunan och floran kan bevaras.

När det gäller kalkningsåtgärderna ansvarar Länsstyrelsen för den regionala planeringen
medan utförandet av olika kalkningsprojekt sker i kommunal regi. Kalkningarna finansieras genom statsbidrag och kommunala medel och för budgetåret 1994/95 uppgår kostnaden för kalkningsverksamheten inom länet till drygt 1 O milj. kr.

För att få önskat resultat av pågående kalkning är det viktigt att dimensionering av
kalkgivor samt spridning görs på ett bra sätt. Det är därför nödvändigt att successivt
kunna avläsa resultat och göra relevanta justeringar. Dessutom innebär kalkningen i sig
en miljöpåverkan, vilken också är angelägen att kunna läsa av. Effekterna av kalkning
inom olika vattensystem och avrinningsområden följs därför med viss kontinuitet genom olika uppföljande undersökningar. Dessa undersökningar, vilka sker enligt särskilda program, är dels inriktade på de vattenkemiska förhållandena och dels på de biologiska förhållandena. I de senare ingår kontroll av fisk och bottenfauna.

Ingående i olika program för kalkningsuppföljning har Fiskeriverkets utredningskontor
under 1994 såsom tidigare år, på uppdrag av länsstyrelsen och vissa kommuner,
genomfört elfiskeundersökningar i olika kalkade vattendrag i länet. Undersökningarna
har i första hand varit inriktade på att följa utvecklingen hos olika bestånd av öring och
andra fiskarter, och har skett inom ett flertal av de vattensystem där kalkningsåtgärder
pågår. I syfte att ge underhandsinformation kring gjorda undersökningar redovisas i
föreliggande rapport en översikt av utförda undersökningar. Till rapporten bifogas också den dokumentation som skett vid utförda kontroller, i form av sk elfiskeprotokoll.
Av de här redovisade elfiskena (ca 100 st) har merparten ingått i olika program för
försurnings- och kalkningsundersökningar. De elfiskekontroller som kontoret under året
gjort inom länet i andra sammanhang har också tagits med i sammanställningen för att
ge en bättre helhetsbild av situationen i länets vattendrag.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping