1994:12 Bottenfauna i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1994:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
125
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Jönköpings län är idag, om än i
varierande grad, påverkade av försurning. För att
motverka försurningens negativa effekter på
vattenmiljön och de organismer som lever där, har
kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker genomförts.
Kalkningsverksamheten syftar till att
återställa och bevara de biologiska förhållandena
i försurningspåverkade vatten. Länsstyrelsen i
Jönköpings län har, sedan 1984, årligen låtit
utföra bottenfaunaundersökningar. Huvudsyftet
med dessa är att utvärdera det biologiska resultatet
av utförda kalkningar.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Aquaekologerna under hösten 1993 genomfört
bottenfaunaundersökningar på 39 lokaler länet.
Föreliggande undersökning syftar bl a till att utifrån bottenfaunan göra en bedömning av försurningssituationen i de undersökta vattendragen.

Bottenfaunan bedömdes som ej eller obetydligt påverkad av försurning vid 24 lokaler. Åtta lokaler bedömdes vara påverkade av försurning och sex lokaler bedömdes vara starkt eller mycket starkt påverkade. Vid en lokal var det inte möjligt att bedöma försurningssituationen utifrån bottenfaunan. De flesta av de försurningspåverkade lokalerna är belägna i den västra och södra delen av länet, främst i Nissans men även i Lagans vattensystem. Jämfört med tidigare undersökningar har försurningssituationen förbättrats vid sex lokaler.

Utöver försurningspåverkan bedömdes även påverkan av näringsämnen/organisk belastning. Bottenfaunan bedömdes som ej eller obetydligt påverkad av näringsämnen/organisk belastning vid 36 lokaler. Två lokaler bedömdes vara betydligt
påverkade av näringsämnen/organisk belastning och en lokal var inte möjlig att bedöma.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping