1994:11 Munskjön - tillstånd och miljörisker

Om publikationen

Löpnummer:
1994:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten utgör en sammanställning av befintligt utredningsmaterial som berör miljötillståndet i Munksjön. Decennier av föroreningsbelastning har lett fram till ett tillstånd där Munksjön får betecknas som starkt påverkad. Bottensedimenten är förorenade med c:a 400 kg kvicksilver. Dessutom förekommer PCB, Dioxin, koppar, zink, och andra tungmetaller med förhöjda halter i Munksjön. Kvicksilvret finns fr.a. koncentrerat till sjöns nordvästra del, i en fiberbank utanför Munksjö AB.

Den nuvarande miljösituationen i Munksjön bedöms utifrån befintliga undersökningar medföra en risk för utläckage av kontarninanter från sedimenten. I de mycket lösa avlagringarna som utgör fiberbanken är bl.a. risken för erosionstor. Materialet i denna består till stor del av onedbruten cellulosafiber. Förutsättningarna för metylkvicksilverbildning i sedimenten kan betecknas som gynnsamma. Detta är oroväckande eftersom metylkvicksilver lätt tas upp i biota. Aven det faktum att ingen tydlig trend till överlagring av de förorenade sedimenten och fiberbanken kan ses gör att 1isken för utläckage av kontarninanter är påtaglig. I Munksjöns vatten är halterna av fosfor och kväve höga till mycket höga.
Syrgasbrist uppstår årligen i bottenvattnet till följd av en stor belastningen av
syrgasförbrukande ämnen. Den största enskilda källan till till detta har utgjorts av
utsläppen av ammonium från Simsholmens reningsverk. Andra viktiga orsaker till
den stora syrgasförbrukningen har varit utsläppen av organiskt material från
Munksjö AB samt sjöns bottensediment. Situationen, med pe1iodvis dåliga
syrgasförhållanden, är allvarlig eftersom syrgasbrist kan orsaka utlflöde av dels
näringsämnen men även kontaminanter somt.ex. metylkvicksilver.

Halterna av tungmetaller i gädda är mot bakgiund av halterna i sedimenten låga i
Munksjön. Detta förklaras till stor del av sjöns höga näJingsnivå. Tillförda näringsämnen bygger upp en stor biomassa i vilken tungmetallerna späds ut. Ej heller är halterna av de organiska miljögifterna PCB och dioxin alaimerande höga i gädda. Förhållandena i Munksjön där gifterna finns spridda i en relativt stor biomassa gör att en eventuellt minskad tillförsel av närsalter till sjön, innan belastningen av kontaminanter minskats, kan innebära att halterna i bl.a. fisk kommer att öka i framtiden.
Inom en rad områden saknas tillräcklig data för att tillståndet och miljöriskern ska
kunna bedömas för Munksjön. Bl.a. är kunskaperna dåliga om dagens belastning Aven vad gäller innehållet av tungmetaller och organiska miljögifter i fiberbanken saknas data, dessuom skulle bildningen och flödet av metylkvicksilver behöva studeras närmare i Munksjön.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping