1994:10 Våtmarker i Vetlanda kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1994:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-0425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport

Våtmarksinventerlngen i Jönköpings län har utförts I två etapper. De västra delarna inven­terades 1980-82 som en del av ett större provområde, i samband med att Naturvårdsver­kets inventeringsmetodik utvecklades. Vid denna första inventeringsomgång medverkade Christer Göransson, Michael Löfroth, Kerstin Hellman, Maria Månsson samt Tönu Ots vid SNV. De östra delarna inventerades 1983-86 av undertecknad på K-Konsult och Naturgeo­grafiska Institutionen vid Göteborgs universitet, som ett uppdrag från Länsstyrelsen i Jön­köpings län.
Inventeringen har utförts I nära samarbete med Erik Haglund, Claes Jerneck, Johan Uhr, Erica Andre och Rolf Lundqvist vid Länsstyrelsen.

Våtmarksprojektet på SNV har specialdesignad programvara för rättning, poängberäk­ning, statistik och katalogisering av data. Bearbetningen av våtmarksdata för Jönköpings län har gjorts av Michael Löfroth, SNV. Samtliga uppgifter från inventeringen finns lagrade i ett centralt register på SNV. Katalogdelen i slutet av skriften är ett uttag från detta register.
Flygbilder och kartunderlag har tillhandahållits av Naturvårdsenheten och Lantmäteriet. Vid fältarbetet av de östra delarna som utfördes 1983-85 deltog vid några tillfällen Tomas Hallingbäck, Uppsala för bestämning av rikkärrsmossor.
Förutom ovanstående, som varit till stor hjälp i Inventeringens olika skeden vill jag tacka för alla trevliga kontakter med människor jag träffat I de småländska marker under fältarbe­tet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping