1994:06 Provfiske 1993

Om publikationen

Löpnummer:
1994:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
256
Publikationstyp:
Rapport

Sommaren 1993 provfiskade Länsstyrelsen i Jönköpings län 38 kalkade sjöar och en sjö där alternativa åtgärder mot försurning planeras, Nursjön. Av de kalkade sjöarna provfiskades 10 st inom ramen för kalkningens effektuppföljning och 28 st som förundersökning inför biologiska återställningsprojekt med avseende på återintroduktion av mört.

Vid kontakt med markägare i samband med provfisket har åtskilliga intervjuer genomförts för att försöka få en bild av hur sjöarnas ursprungliga fiskfauna sett ut samt när eventuella försurningsskador på fiskbestånden
uppkommit.

En bedömning och klassning av hur försurningsskadade sioarnas fiskbestånd är har gjorts utifrån provfiskeresultatet. Vid bedömningen har främst fiskarnas reproduktion studerats. Klassningen är avsedd att kunna användas dels vid bedömningen av huruvida kalkningen lyckats samt vid bedömningen av om sjön är lämplig för återintroduktion av mört.
Klass 1: Sjöar med tillsynes opåverkade, "normala" fiskbestånd.
Klass 2: Sjöar där mört uppvisar reproduktionsstörningar.
Klass 3: Sjöar där mört helt upphört att reproducera sig.
Klass 4: Sjöar där mörten försvunnit till följd av försurningen men där nuvarande fiskbestånd, här abborre, inte uppvisar några reproduktionsstörningar.
Klass 5: Sjöar där mörten försvunnit till följd av försurningen och där nuvarande fiskbestånd, här abborre, uppvisar reproduktionsstörningar.
Klass 6: Sjöar som varit så försurade att t o m abborrbeståndet slagits ut.

Kontakt