1994:05 Elfiske 1983 -1992

Om publikationen

Löpnummer:
1994:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Fiskeriverkets utredningskontor har, under perioden 1983 - 1992, genomfört elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Jönköpings län. Undersökningarna har till stor del ingått i pågående kalkningsplanering och kalkningsuppföljning och har då skett på uppdrag av
länsstyrelsens miljövårdsenhet. Även i andra sammanhang har elfiskekontroller utförts inom länet, bl a i samband med vissa inventeringar.

I föreliggande rapport redovisas en kort översikt av utförda elfiskekontroller under perioden 1983 - 1992. Förekomst av öring och vissa andra påträffade fiskarter i olika vattensystem redovisas vattensystemvis.

Fortsatta elfiskeundersökningar genomförs under 1993.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping