1994:04 Elfiske 1993

Om publikationen

Löpnummer:
1994:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport

För att motverka effekterna av den pågående försurningen av sjöar och vattendrag genomförs sedan flera år tillbaka kalkningsåtgärder inom olika delar av Jönköpings län. Den regionala planeringen av kalkningsverksamheten sker vid länsstyrelsen medan
utförandet av olika kalkningsprojekt vanligtvis sker i kommunal regi. Kalkningarna finansieras normalt genom statsbidrag och kommunala medel.
Kalkningsåtgärderna i länet sker utifrån en övergripande löpande 5-årsplan. Denna plan grundar sig på uppgifter kring vattnens försurningsstatus, förekomst av skyddsvärd fauna mm. I syfte att successivt öka kunskapsunderlaget för planeringen av den fortsatta
kalkningsverksamheten i länet har under åren skett visst karterings- och inventeringsarbete.

Som en del i detta arbete har Fiskeriverkets utredningskontor, på uppdrag av
länsstyrelsen, sedan 1984 genomfört elfiskeundersökningar i olika vattendrag. Dessa
elfiskeundersökningar har huvudsakligen varit inriktade på att kartera förekomst av
skyddsvärda bestånd av öring och andra fiskarter inom de vattensystem där kalkningsåtgärder är aktuella. Undersökningarna har från starten också varit avsedda att kunna utgöra grund för effektkontroll av utförda kalkningsprojekt. Sådana uppföljande undersökningar pågår nu i olika vattendrag och merparten av utförda elfisken 1993 utgör del i speciella uppföljningsprogram.

För att göra resultaten från de elfiskeundersökningar som utredningskontoret utfört under 1993 tillgängliga, redovisas här, som underhandsinformation, en sammanställning av fångstdata mm från olika kontrollerade vattendrag och lokaler.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping