1993:14 Bottenfauna i Jönköpings län 1992

Om publikationen

Löpnummer:
1993:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
75
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Jönköpings län är idag, om än i varierande grad, påverkade av försurning. För att motverka försurningens negativa effekter på vattenmiljön och de organismer som lever där, har kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker genomförts.

Kalkningsverksamheten syftar till att
återställa och bevara de biologiska förhållandena i försurningspåverkade vatten. Länsstyrelsen i
Jönköpings län har, sedan 1984, årligen låtit utföra bottenfaunaundersökningar vars huvudsyfte är
att utvärdera det biologiska resultatet av utförda kalkningar.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Aquaekologerna under hösten 1992 genomfört
bottenfaunaundersökningar på 21 lokaler länet. Föreliggande undersökning syftar bl a till att utifrån bottenfaunan göra en biologisk bedömning av försurningssituationen i de undersökta vattendragen.

Bottenfaunan på sju lokaler bedömdes som ej eller obetydligt påverkade av försurning. Av dessa var 4 okalkade och tre kalkade. Vid de tre kalkade lokalerna har bottenfaunan vid tidigare undersökningar bedömts som försurningspåverkad. I dessa fall har alltså kalkningsprojekten varit lyckade.

Vid fjorton lokaler bedömdes bottenfaunan vara påverkad av försurning. På tolv av dessa har kalkningsåtgärder vidtagits. Resultaten indikerar, i dessa fall, att kalkningarna inte fungerat fullt ut vad det gäller bottenfaunan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping