1993:11 Elfiskekontroller 1991 och 1992 inom Emåns vattensystem

Om publikationen

Löpnummer:
1993:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Vissa delar inom Emåns vattensystem i Jönköpings län är utsatta för betydande försurningspåverkan
och omfattande kalkningsåtgärder har genomförts under senare år. Syftet med dessa kalkningsåtgärder har bl a varit att återställa en sådan vattenkvalitet
att fiskreproduktionen kan fungera och bestånden av öring kan bevaras.

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har under flera år gjort elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Emåns vattensystem. Dessa undersökningar har främst inriktats på att kontrollera förekomsten av öring och öringreproduktion inom olika delar av vattensystemet för att få ett underlag till kommande kalkningsåtgärder. Viss del av undersökningarna har även inriktats på att följa beståndsutvecklingen av öring på vissa provsträckor i olika vattendrag efter genomförda kalkningsåtgärder.

I det följande redovisas en sammanställning av de elfiskekontroller som gjorts inom
Emåns vattensystem under sommaren 1991 och 1992. Resultaten från dessa elfisken
jämförs med tidigare års resultat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping