1993:10 Uppföljande elfiske 1992 Nissans vattensystem

Om publikationen

Löpnummer:
1993:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar inom Nissans vattensystem i Jönköpings län är utsatta för betydande försurningspåverkan
och omfattande kalkningsåtgärder har genomförts under senare år. Syftet med dessa kalkningsåtgärder har bl a varit att återställa en sådan vattenkvalitet
att fiskreproduktionen kan fungera och bestånden av öring kan bevaras.

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har under flera år utfört elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Nissans vattensystem. Dessa undersökningar har främst inriktats på att kontrollera förekomsten av öring och öringreproduktion inom olika delar av vattensystemet för att få ett underlag till kommande kalkningsåtgärder. Viss del av undersökningarna har även inriktats på att följa beståndsutvecklingen av öring på vissa provsträckor i olika vattendrag efter genomförda kalkningsåtgärder.

I det följande redovisas den elfiskeundersökning som gjorts inom Nissans vattensystem
under sommaren 1992. Elfiskena är främst gjorda som uppföljande kontroller och
resultaten jämförs därför med tidigare års resultat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping