1993:06 Biologisk återställning

Om publikationen

Löpnummer:
1993:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-99425
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
160
Publikationstyp:
Rapport

Kalkning av våra sjöar och vattendrag sker för att upprätthålla en godvattenkvali tet så att den naturliga floran och faunan kan bestå eller åerkolonisera
de kalkade vattnen. I regel räcker en väl genomförd kalkning för att biologin i de försurade vattnen skall återhämta sig, men ibland behöver aktiva
återställningsarbeten sättas in.

Målsättningen med föreliggande rapport är att försöka beskriva omfattningen av de skador som försurningen orsakat på bestånden av fisk, kräftor och
flodpärlmusslor i Jönköpings län samt att lämna förslag på återställningsåtgärder. De föreslagna åtgärderna ligger inom ramen för statsbidragsberättigade
återställningsåtgärder (se sid 5).

Tillgången och kvaliteten på uppgifterna varierar mellan de olika djurgrupperna. Fört.ex. snäckor och musslor är tillgången till uppgifter dålig, varför fortsatt kunskapsinsamling är mycket angelägen.

Inom Jönköpings län har Nissans vattensystem drabbats hårdast av försurningen. De biologiska skadorna är här mycket omfattande. Lagans vattensystem har också drabbats hårt av försurningen och inom de mest försurade områdena har omfattande biologiska skador uppkommit. Mindre delar av Emåns vattensystem är försurningspåverkade, där flera vatten inom Gårdvedaåns och Brusaåns avrinningsområden uppvisar tydliga biologiska skador.

Inom Jönköpings län är även Tabergsån, Mörrumsån och Helge å vattensystem försurningsdrabbade. Trots att flera sjöar och vattendrag inom dessa vattensystem varit mycket sura synes inga bestående skador föreligga på de undersökta arterna. Undantag är övre delarna av Tabergsån där flodkräftan troligtvis försvunnit.

Inom Jönköpings län har försurningen bl.a. orsakat följande:
  • Bestånden av strömlevande öring har i åtskilliga vattendrag försvagats
    och i vissa bäckar t.o.m. slagits ut.
  • Mörten har försvunnit i minst 60 sjöar samt fått reproduktions skador i åtskilliga fler.
  • Elritsan har försvunnit från ett flertal vattendrag.
  • Gädda, abborre, sutare, benlöja och id har försvunnit från några enstaka sjöar.
  • Flodkräftan har försvunnit från ca. 50 sjöar och 14 vattendrag.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping