1993:04 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1993:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

För att motverka effekterna av den pågående försurningen av sjöar och vattendrag genomförs sedan flera år kalkningsåtgärder inom olika delar av Jönköpings län. Den regionala planeringen akalkningsverksamheten sker vid länsstyrelsen och utförandet av olika kalkningsprojekt sker vanligen i kommunal regi. Kalkningarna finansieras normalt genom statsbidrag och kommunala medel.

Kalkningsplanen för länet grundar sig på uppgifter kring vattnens försurningsstatus, förekomst av skyddsvärd fauna mm. I syfte att öka kunskapsunderlaget för planeringen av den fortsatta kalkningsverksamheten i länet har under åren skett visst karterings- och
inventeringsarbete. Som en del i detta arbete har Fiskeriverkets utredningskontor, på uppdrag av länsstyrelsen, sedan 1984 genomfört elfiskeundersökningar i olika vattendrag.
Dessa elfiskeundersökningar har huvudsakligen inriktat sig på att kartera förekomst
av skyddsvärda bestånd av öring och andra fiskarter inom de vattensystem där
kalkningsåtgärder är aktuella. Undersökningarna har från starten också varit avsedda att kunna utgöra grund för del I en effektkontroll av utförda kalkningsprojekt. Sådana
uppföljande undersökningar pågår nu i olika vattendrag och fletalet av elfiskekontrollerna 1992 utgör del i uppföljningsprogram.

För att göra resultaten från de elfiskeundersökningar som utredningskontoret utfört under 1992 tillgängliga, redovisas här, som underhandsinformation, en preliminär sammanställning av fångstdata mm från olika kontrollerade vattendrag och lokaler.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping