1993:03 Sammanställning av kalkningsresultat i sjöar och vattendrag 1986 - 1992

Om publikationen

Löpnummer: 1993:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1993

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Denna utvärdering omfattar huvudsakligen
data frän kalkningsverksamhetens effektuppföljning. Vissa kompletterande uppgifter har tagits frän den samordnande recipientkontrollen och övriga regionala
program. Samtliga uppgifter är hämtade ur
databassystemet KRUT.

Utvärderingen är utförd av Christina
Lundström vid Länstyrelsen i Jönköping
under hösten 1992.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping