1993:02 Uppföljande elfiskekontroll 1991 inom Lagans vattensystem

Om publikationen

Löpnummer:
1993:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar inom Lagans vattensystem i Jönköpings län är utsatta för betydande försurningspåverkan och omfattande kalkningsåtgärder har genomförts under senare år. Syftet med dessa kalkningsåtgärder har bl a varit att återställa en sådan vattenkvalitet att fiskreproduktionen kan fungera och livskraftiga bestånd av öring och andra fiskarter kan bevaras.

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har under flera år gjort elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Lagans vattensystem. Dessa undersökningar har främst inriktats på att kontrollera förekomsten av öring och öringreproduktion inom olika delar av vattensystemet för att få ett underlag till kommande kalkningsåtgärder. En viss del av undersökningarna har även inriktats på att följa beståndsutvecklingen av öring på vissa provsträckor i olika vattendrag efter genomförda kalkningsåtgärder.

Under sommaren 1991 har uppföljande elfiskekontroller gjorts inom delar av Lagans
vattensystem. Undersökningarna har utförts av Fiskeriverkets utredningskontor och
Vaggeryds kommun på uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län. I det följande
redovisas resultaten från dessa elfisken. I redovisningen ingår dessutom en jämförelse
med tidigare års resultat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping