1992:14 Vibäckabäcken Jordbrukspåverkan 1989 - 1991

Om publikationen

Löpnummer:
1992:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Statens naturvårdsverk har Länsstyrelsen sedan november 1988 utfört kontroll av vattenkvalitetsutvecklingen inom ett antal jordbrukspåverkade avrinningsområden (inom ramen för anslaget för jordbrukets recipientkontroll -
JRK). Ett av de undersökta områdena är Vibäckabäckens avrinningsområde inom Aneby och Nässjö kommuner som avrinner genom Hyllingen och Svartån till sjön
Ralången

Resultat frän de utförda undersökningarna redovisas i denna rapport som två delrapporter:
1. Vibäckabäcken, vattenkemi 1989 - 91.
2. Markanvändningen i Vibäckabäckens avrinningsområde.

Av dessa redovisningar framgår att påverkan på Hyllingen är måttliga - betydande
med avseende på närsalter.

Kontakt