1992:13 Landsjön Jordbrukspåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
1992:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Statens naturvårdsverk har Länsstyrelsen sedan november 1988 utfört kontroll av vattenkvalitetsutvecklingen inom ett antal jordbrukspåverkade avrinningsområden (inom ramen för anslaget för jordbrukets recipientkontroll -
JRK).

Ett av de undersökta områdena är Edeskvamaåns avrinningsområde inom Jönköpings kommun som avrinner genom Landsjön och Edeskvamaån till Vättern.

Resultat från de utförda undersökningarna redovisas i denna rapport som ett antal delrapporter :
1. Landsjön, vattenkemi i tillflöde och utlopp 1989 - 91.
2. Förekomst av bekämpningsmedelsrester i ytvatten inom Landsjöns avrinningsområde.
3. Bottenfaunaundersökningar i Lyckåsån 1990.
4. Markanvändningen inom Landsjöns avrinningsområde.
5. Åtgärdsprogram för minskad jordbrukspåverkan inom Landsjöns
avrinningsområde.
6. Beräkning av tillförsel av närsalter till Lyckåsån.

Av dessa redovisningar framgår att påverkan på Landsjön och dess tillflöden är
betydande med avseende på i första hand närsalter och bekämpningsmedel. I redovisningen av de vattenkemiska under-sökningarna föreslås att, som målsättning bör gälla att, tillförseln av kväve till Landsjön bör halveras och att fosforutflödet från
Landsjön bör minska med ca 65 % och tillförseln till sjön med ca 30 %. Förhållandevis
höga halter bekämpningsmedelsrester har påvisats i Lyckåsån och Drättingebäcken.
Bottenfaunastudierna visade att Lyckåsåns övre lopp var påverkad av en för hög belastning av närsalter och organiskt material.

Kontakt