1992:12 Åtgärdsprogram för att minska närsaltsbelastningen på Svartån inom Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1992:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande delrapport behandlar åtgärder för att minska närsaltläckaget från jordbruksmark inom Svartåns avrinningsområde i Jönköpings län. Denna utredning har tillsatts av Åtgärdsgrupp Svartån som består av representanter för Nässjö, Aneby och Tranås
kommuner samt Rädda Ralångengruppen och länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet har i första hand varit att ta fram ett program för att minska fosforbelastningen från jordbruket på Svartån inom delavrinningsområdet uppströms sjön Sommen. Arbetet har dock vidgats till att även omfatta kvävebelastningen. Rapporten är uppdelad i två huvudavsnitt. Den första delen innehåller åtgärdsförslag och rekommendationer för att minska närsaltbelastningen från
jordbruksmark och annan mark inom området. Lämpliga platser för denna typ av åtgärder redovisas även i form av kartor i bilaga 2.

Den andra huvuddelen innehåller en bakgrundsbeskrivning av området,
en översikt över tidigare och nuvarande påverkan på Svartån
genom utsläpp och diffus belastning samt av vattenkvaliteten i ån.

Författare har varit Gunnar Karlsson och Kerstin Robertson, Miljövårdsteknik,
Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.
Susanne Jonsson har bidragit med illustrationer och Magnus Johansson med teknisk kompetens vid framtagandet av figurer och´vid produktionen av rapporten.

Kontakt