1992:05 Elfiskeundersökningar inom Jönköpings län 1988-1990

Om publikationen

Löpnummer:
1992:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

I Jönköpings län, liksom inom stora delar av södra Sverige, utgör försurningen av sjöar och vattendrag ett av de stora miljöproblemen. Genom försurningens påverkan på vattenkvaliteten hotas den urspungliga faunan och floran i många sjöar och vattendrag
vilket innebär att betydande naturvärden kan komma att gå förlorade.

För att motverka försurningens effekter inom drabbade vattensystem i länet görs årligen olika former av kalkningsåtgärder. Dessa kalkningsåtgärder genomförs vanligen i kommunal regi medan den regionala planeringen samt handläggningen av statsbidrag
till åtgärderna sker vid länsstyrelsen.

Planeringen av olika kalkningsprojekt görs normalt med utgångspunkt från vattnens försurningsstatus, förekomst av skyddsvärda fiskarter mm. Som underlag för kalkningsplaneringen har olika former av inventeringar och undersökningar genomförts inom länet. Speciell hänsyn har tagits till de rinnande vattnen där de vattenkemiska undersökningarna bl a har kompletterats med kontroller av fisk och bottenfauna.

På uppdrag av länsstyrelsen har fiskeriverkets utredningskontor, sedan 1984, gjort
elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom länet. Syftet har varit att undersöka
förekomst av skyddsvärda fiskbestånd inom olika delar av vattensystemen och då i
första hand förekomst av öring. De undersökningar som gjorts åren 1984-1987 har
redovisats i tidigare rapport. I föreliggande rapport redovisas en sammanfattning
av de fortsatta undersökningar som skett under åren 1988 - 1990. Undersökningarna
under denna period har även inkluderat viss uppföljning av beståndsutvecklingen av
öring inom några av de vattendrag där kalkningsåtgärder har skett.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping