1992:02 Elfiske 1991

Om publikationen

Löpnummer:
1992:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

För att motverka effekterna av den pågående försurningen av sjöar och vattendrag genomförs
sedan flera år kalkningsåtgärder Inom olika delar av Jönköpings län. Den regionala planeringen av
kalkningsverksamheten sker vid länsstyrelsen och utförandet av olika kalkningsprojekt sker vanligen
i kommunal regi. Kalkningsplanen för länet grundar sig på uppgifter kring vattnens försurningsstatus,
förekomst av skyddsvärd fauna mm.

I syfte att öka kunskapsunderlaget för planeringen av den fortsatta kalkningsverksamheten I länet
sker visst karterings- och lnventeringsarbete. Som en del i detta arbete har fiskeriverkets utredningskontor,
på uppdrag av länsstyrelsen, sedan 1984 genomfört elfiskeundersökningar i olika vattendrag. Dessa elfiskeundersökningar har huvudsakligen Inriktat sig på att kartera förekomst av
skyddsvärda bestånd av öring inom de vattensystem där kalkningsåtgärder är aktuella. Undersökningarna har också varit avsedda att kunna utgöra grund för del i en effektkontroll av utförda kalkningsprojekt. Sådana uppföljande undersökningar pågår nu i olika vattendrag och fletalet av elfiskekontrollerna 1991 utgör del i uppföljningsprogram.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping