1988:02 Vandringshinder för fisk

Om publikationen

Löpnummer:
1988:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1988
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Rapport

Småländska höglandet, centralt beläget i Jönköpings län, utgör källområde för några av södra Sveriges större floder. Österut avvattnas höglandet till Östersjön via Emån, åt sydväst sker avvattningen via Lagan och norrut avbördas vattnet via Svartån och Huskvarnaån (Vättern-Motala ströms vattensystem).

I Jönköpings län förekommer fortfarande öring i många vattendrag, även om bestånden i flertalet fall är sparsamma och utglesnade till följd av olika former av miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan kan hänföras till en eller vanligen flera faktorer i kombination, såsom utsläpp av förorenade ämnen, försurning och inte minst utbyggnad och reglering av fors- och strömvattensträckor. För laxartad fisk som, oavsett det gäller havsvandrande eller stationära bestånd, är beroende av strömmande vatten av god kvalitet för sin lek och uppväxt har vattenkraftsutbyggnaden varit mycket menlig. De överbyggnader av vattendragen i form av dammar, skibord, kvarnhjul, turbiner mm som förekommer vid kvarnar, sågverk, kraftverk och andra anläggningar, innebär alltid att fiskens möjligheter att
ta sig förbi försvåras eller omintetgörs. Även om driften lagts ned och anläggningarna rivits är det inte ovanligt att det ute i vattendraget fortfarande finns kvar rester av dess forna anläggningar iform av kvarnrännor, mer eller mindre intakta dammar o dyl.

Syftet med den nu genomförda undersökningen har varit att dokumentera
de olika former av vandringshinder för fisk som förekommer i Emåns vattensystem inom Jönköpings län, samt att göra en bedömning av hindrens karaktär och ange åtgärdsförslag för att möjliggöra fiskuppvandring.

Kontakt