1986:01 Vandringshinder för fisk - inventering av Nissans vattensystem inom Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1996:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1986
Sidantal:
126
Publikationstyp:
Rapport

Jönköpings län utgör källflödesområden för ett flertal av södra Sveriges större vattensystem. Av dessa vattensystem täcker Nissan, Lagan, Emån samt södra delen av Vättern-Motala ström huvuddelen av länet.
Stora delar av framförallt Nissans och Lagans vattensystem, samt vissa delar av Emåns vattensystem, är idag påverkade av den tilltagande försurningen. Omfattande åtgärder såsom kalkning av sjöar
och vattendrag har genomförts för att motverka försurningens effekter.

Synnerligen angeläget vid all kalkningsverksamhet innebär restaureringsarbetet med att biologiskt återställa ett försurat och kalkat vatten. I dagens läge när bl a fiskfaunan utarmats i många avlänets sjöar och , är det viktigt att skapa förutsättningar för fiskens möjligheter att på naturlig väg återkolonisera ett vatten. I flertalet vattendrag innebär dock förekomsten av olika former av vandringshinder för fisk att en. Sådan spridningsmöjlighet blir begränsad. De fiskarter som i första hand berörs av vandringshinder är de laxartade fiskarna samt ål, men även andra arter kan påverkas negativt av olika hinder. De inledningsvis nämnda huvudvattendragen inklusive biflöden utgör i vissa avsnitt viktiga livsmiljöer för strömlevande fisk såsom öring.

Som ett led i restaureringsarbetet av kalkade vatten är därför en översyn och i görligaste mån även ett undanröjande av de olika former
av vandringshinder som finns i vattendragen en angelägen åtgärd.
I detta sammanhang kan det även vara viktigt att undersöka möjliga spridningsvägar för flera fiskarter, exempelvis mört.

Syftet med den nu genomförda undersökningen har varit att för Jönköpings län ge en översikt över vandringshinder för fisk i rinnande vatten. I ett första skede av inventeringen har undersökningsarbetet inriktat sig på Nissans vattensystem inom Jönköpings län.

Vandringshinder kan beroende på uppkomsten uppdelas i naturliga respektive av människan konstruerade hinder. De naturliga hindren såsom vattenfall och klipphällar är fåtaliga i jämförelse med de som är anlagda av människan. Sedan lång tid tillbaka har människan tagit i anspråk den vattenkraft som åarna alstrar. Ett stort antal och kvarnanläggningar har varit i drift i såväl stora som sågverk och små vattendrag.
Driften har dock upphört i flertalet av dem och med tiden har anläggningarna förfallit eller rivits. Ibland har anläggningarna byggts om till enbart elkraftproduktion. Anläggningar som ursprungligen byggts för elkraftproduktion finns naturligtvis också.
Till alla dessa typer av anläggningar som byggts i anslutning tillvattendragens forsar och fall har även funnits någon form av fördämning, vattenavledning, turbin eller vattenhjul. I otaliga vattendrag finns nu endast kvar lämningar från en svunnen epok, ibland viktiga
kulturhistoriska minnesmärken för kommande generationer men lika ofta för området förfulande byggnads- och dammrester och till men för faunan.

En annan aspekt av fiskförekomsten i vattendragen är värdet av den ökade produktionen av laxartade fiskar och ål, som sker vid restaurering av vatten i kombination med fiskevårdande åtgärder. Denna fiskproduktion kan komma såväl binäringsfiske som sportfiske till godo. Till exempel värderas ett vatten högre ur sportfiskesynpunkt om det finns bestånd av frilevande laxartad fisk. För Nissans del är det därför angeläget att åtgärder vidtages för att säkerställa reproduktionsmöjligheterna för exempelvis den storvuxna stationära ''Nissanöringen"
samt för bestånden av sjölevande öring.

Kontakt