Tillstånd för handel av levande ål

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Den europeiska ålen är upptagen på den svenska och den globala rödlistan över hotade djur och växtarter och bedöms vara akut hotad (hotkategori CR). Sett över en 60-årsperiod har mängderna inkommande ålyngel minskat med mer än 90%. Beräkningar av mängden återvandrande ål antyder att mängden återvandrande lekfisk från uppväxtområden i Sverige kan vara så liten som 1% av mängden under 1950-talet.

Den ål som förekommer i sjöarna i Jönköpings län härstammar från utsättningar och ålen har inte möjlighet att på naturlig väg nå sina reproduktionsområden och föröka sig, eftersom det finns flera vandringshinder mellan sjöarna och havet. Utsättningar av ål sker i viss mån fortfarande inom länet, dels på initiativ av fiskevårdsområden och dels genom kompensationsutsättningar som ålagts vattenkraftverk i vattendomar. Detta görs i syfte att kompensera för den minskade uppvandringen, samt den dödlighet som ålen utsätts för i kraftverksturbinerna på sin vandring ut mot havet.

Det finns ett pågående projekt att transportera ål från Lagans vattensystem till Laholm, på de sträckor där Statkrafts kraftverk utgör vandringshinder. Projektet finansieras av kraftbolagen. Åtgärden är dock inte en långsiktig lösning utan det krävs satsningar på mer permanenta lösningar såsom anläggande av fiskvägar.

Länsstyrelsens rekommendation

Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer att utsättningar av ål i länets sjöar inte är biologiskt motiverade, eftersom inga av länets sjöar eller vattendrag har fria vandringsvägar till havet. Därför avråder Länsstyrelsen till utsättningar av ål i länets sjöar. Länsstyresen bedriver ett aktivt åtgärds- och restaureringsarbete och förhoppningen är att ålen åter ska kunna nå och utvandra från länets sjöar på naturlig väg i framtiden.

Livscykel

Ålen leker som vuxen på djupt vatten i Saragassohavet. Ålynglen (leptocephalus-larver) transporteras sedan passivt till Europas kuster med hjälp av golfströmmen. Under den sista biten på väg till kusten förvandlas larven till en simkunnig glasål. Vid kusterna omvandlas ålen till en gulål som är den form vi känner igen från våra insjöar. Det finns också de ålar som stannar i kustzonen. Efter 10-25 år, beroende på tillväxthastighet, är ålen redo att företa sig sin vandring tillbaka till Saragassohavet för att leka.

Beståndsstatus och hot

Rekryteringen av ålyngel till Europa från Saragassohavet var 2001 den sämsta någonsin, då invandringen var endast 1 % av vad den var i slutet av 70-talet. Sedan dess har ingen antydan till förbättring setts, vilket medfört att ålen hamnat på rödlistan över hotade arter under kategorin akut hotad och att EU beslutat om en återhämtningsplan för ålen.

Några möjliga förklaringar till varför ålen minskat är överfiske (av både yngel och vuxen ål), vandringshinder, miljögifter och klimatförändringar (vilket kan leda till förändrade havsströmmar). Det troliga är att en samverkan av dessa faktorer har lett till minskningen.

För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en förvaltningsplan för ål. Besök Havs- och Vattenmyndighetens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför mer information om Sveriges nationella ålförvaltningsplan.

Ålfiske

På grund av ålens akuta situation infördes ett allmänt stopp för ålfisket 2007, undantaget vissa yrkesfiskare och fiskare som fiskade med stöd av enskild fiskerätt. Detta medförde en minskning av ålfångsterna med 32 % mellan 2006 och 2007. Undantag från Fiskeriverkets allmänna fiskestopp gäller om vattnet ligger mer än tre vandringshinder ifrån havet, eftersom man då bedömer möjligheten till en lyckad utvandring för ålen som minimal. Detta medför att hela Jönköpings län är undantaget från ålfiskeförbudet. Eftersom ålen är en hotad art kan Havs- och vattenmyndigheten besluta om särskilda regler för fisket i hela Sverige. Det nationella minimimåttet på ål ligger på 70 centimeter i de vatten som är undantagna från ålfiskeförbudet, men kontrollera för säkerhets skull vilka regler som gäller i det vatten där du fiskar.

Handel med ål

Konventionen om handel med utrotningshotade djur, CITES, har beslutat att internationell handel med europeisk ål ska omfattas av restriktioner. Ålen är därför B-listad på EU:s CITES-förordning, vilket betyder att man alltid måste ha tillstånd både för att importera och exportera ål till och från EU. I Sverige måste den som handlar med levande ål i kommersiellt syfte från och med mars 2009 också ha ett verksamhetstillstånd enligt 26 § artskyddsförordningen (2007:845). Vid all handel inom EU måste man kunna visa varifrån ålen kommer.

Den som har planer på att sälja eller köpa levande ål så ska ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Observera att denna tillståndsprövning endast gäller handel med levande ål inom Sverige, och alltså inte ersätter andra inom ålnäringen nödvändiga tillstånd som till exempel ålfisketillstånd. Vid eventuell export av ål (export = till land utanför EU) inklusive produkter, ska ett CITES-exporttillstånd sökas hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ålens biologi, beståndsstatus och hotbild på Havs- och Vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ArtDatabankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt