Stöd till solceller

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Det finns bidrag att söka för den som investerar i solceller. Stödet uppgår till 30 procent oavsett om du är företag eller privatperson.

Vem kan få bidrag?

Den som investerar i solceller är stödberättigad. Såväl enskilda personer som företag kan beviljas stöd. Alla typer av fastigheter och verksamheter är godkända.

Stödet avser solceller och inte solfångare.  Stöd beviljas även för solel-/solvärmehybrider vilket är en speciell typ av solcellsmodul där solcellerna kyls med ett medium och värmen tas tillvara i form av varmvatten. Denna typ av solceller ger en högre total verkningsgrad men en lägre elverkningsgrad.

Kölista till ansökan om bidrag för stöd till solcellsanläggning

I Jönköpings län har vi fram till 1 januari 2018 en kölista med över 400 ansökningar till ett samlat bidragsbehov på cirka 40 miljoner kronor.

Även om kön är lång till bidragsansökan så är det viktigt att skicka in ansökan om man tänkt bygga en solcellsanläggning.

Ansökningarna beslutas i den ordningen som de har kommit in till Länsstyrelsen. Du behåller din plats i kön. I din bekräftelse från Länsstyrelsen hittar du ditt ärendenummer längst upp till höger. Numret börjar på 06-72- och följt av åtta siffror som är ditt ärendenummer, på så sätt kan du som redan sökt bidrag se vill veta vilken plats ditt ärende har i kölistanlänk till annan webbplats.

Lämna in ansökan i tid

Det går inte att söka stödet retroaktivt. Företag måste ansöka om stöd före det att projektet påbörjas. Om du som sökande inte är ett företag ska din ansökan vara hos länsstyrelsen senast inom 6 månader från det att projektet påbörjades.

Stöd

Stödnivån är 30 procent vare sig du är företag eller privatperson. Stödet gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete. Det maximala du kan få är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad elektrisk toppeffekt. Stöd betalas inte ut till åtgärder som fått annat kommunalt eller statligt stöd, vilket även omfattar skattereduktion för arbetskostnad (ROT).

Under 2017 har Energimyndigheten tilldelat Jönköpings län över 30 miljoner för solcellsbidrag. Länsstyrelsen bedömer att bidragstilldelningen till länet kommer att öka under år 2018.

Regeringen beslutade att solcellsstödet kommer att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020. 

Begäran om utbetalning

Länsstyrelsen prövar din ansökan om stöd. Om länsstyrelsen beviljar stöd ska det i beslutet stå när projektet ska vara slutfört samt när begäran om utbetalning senast ska ske.

Viktig information

Länsstyrelsen upplyser om att solpanelen/cellen kan utgöra en bygglovspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen (2010:900) kap 9 §2 p 3c. Kontakta kommunens byggnämnd för bedömning av lovplikt innan solpanelen monteras.

Ansökan

Du kan söka stöd för solceller elektroniskt, med e-legitimation, via Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan  kan också göras på pappersblankett som skickas per post till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Samhällsbyggnadsenheten
551 86 Jönköping.

Observera att Länsstyrelsen skickar en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Om du inte har fått denna bekräftelse uppmanas du att snarast kontakta Länsstyrelsen.

Ansökningsblanketten finns tillgänglig på energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Information om vilka handlingar du måste skicka står i ansökningsblanketten. Det är viktigt att ansökan är komplett för att du snabbt ska kunna få besked.

Kontakt