Inventering enligt MIFO

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Metoden har tagits fram av Naturvårdsverket för att inventering och riskklassning av områdena ska kunna göras på ett enkelt och enhetligt sätt. 

Länsstyrelsen har i identifieringsarbetet registrerat över 5000 platser i länet som potentiellt förorenade områden. Av dessa är cirka 1300 platser klassade enligt MIFO. Metoden bygger på en sammanvägd bedömning av:

  • föroreningarnas farlighet; hälso- och miljöfarligheten hos föreningarna (kemikalierna).
  • föroreningsnivå; hur förorenat objektet är. En sammanvägning av halt, mängd och volym.
  • spridningsförutsättningar; hur snabbt föroreningar kan spridas i olika medier och mellan olika medier. Det beror bland annat av markens egenskaper och grundvattnets rörelser.
  • områdets känslighet; risken att människor utsätts för föroreningarna.
  • områdets skyddsvärde; förekomsten av värdefull natur i omgivningarna.

Utifrån denna bedömning klassas områdena i en av fyra riskklasser:

  • Riskklass 1 - Mycket stor risk
  • Riskklass 2 - Stor risk
  • Riskklass 3 - Måttlig risk
  • Riskklass 4 - Liten risk

Identifiering

Det första steget i inventeringsarbetet är att identifiera potentiellt förorenade områden. Branschkartläggning länk till annan webbplats(BKL) genomförs för att identifiera de största och allvarligaste områdena/branscherna som ska prioriteras vidare till att genomgå en MIFO inventering. Alla objekt som placeras i riskklass 1 eller 2 är prioriterade att inventeras.

Inventering

MIFO fas 1

MIFO fas 1 är en orienterande studie som bygger på tillgänglig information som finns om objektet och branschen. Informationsinsamling sker bland annat via platsbesök, intervjuer och arkiv. Normalt sker ingen provtagning vid en MIFO fas 1 inventering. Objekt som tilldelas en hög riskklass efter genomförd inventering är prioriterade att genomgå en MIFO fas 2 inventering. Den orienterade studien ligger sedan som grund för MIFO fas 2 inventeringen.

MIFO fas 2

MIFO fas 2 är en översiktlig studie där provtagning sker. Provtagningspunkterna placeras där det är som mest troligt att påvisa förhöjda halter av föroreningar. I en MIFO fas 2 inventering kan både mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader, anläggningar och porluft provtas efter behov. Efter en genomförd MIFO fas 2 inventering riskklassas objektet. Objekt som tilldelas en hög riskklass är prioriterade att genomgå vidare undersökning.

Kontakt