Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämningar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Om du planerar ett arbete som berör en fornlämning med tillhörande fornlämningsområde ska du ta kontakt med Länsstyrelsen. Du kan behöva skicka en ansökan om tillstånd att få förändra fornlämningen. Alla ingrepp i fornlämningar kräver länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen prövar därefter om tillstånd kan lämnas för ingrepp i den berörda fornlämningen. 

Ansökan ska innehålla detaljerade uppgifter om vad arbetet omfattar (exempelvis längd, bredd och djup på schakt som ska grävas) vem som är markägare och detaljerade kartor som visar vilket markområde som kommer att tas i anspråk.  

För att få ett tillräckligt beslutsunderlag för en tillståndsprövning kan Länsstyrelsen även besluta att en arkeologisk förundersökning ska genomföras. Innan en fornlämning eller en del av en fornlämning tas bort kan även länsstyrelsen ställa villkor om att fornlämningen dokumenteras genom en så kallad arkeologisk undersökning.  

Om en arkeologisk insats är nödvändig kontaktar Länsstyrelsen någon av de arkeologiska institutioner som utför arkeologiska utredningar och undersökningar. Dessa får upprätta en undersökningsplan och en kostnadsberäkning för den aktuella insatsen. Efter att Länsstyrelsen har godkänt undersökningsplan och kostnadsberäkning fattar Länsstyrelsen ett beslut om att utredningen eller undersökningen ska genomföras.  

Arkeologiska utredningar görs vid exploateringar som omfattar markområden större än 10 000 kvadratmeter. Anledningen till att genomföra en arkeologisk utredning är att ta reda på om fornlämningar som inte tidigare är kända kommer att påverkas.  

Kostnaden för de ovan nämnda arkeologiska insatserna – arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning – åvilar den som utför arbetsföretaget. Länsstyrelsens beslut kan överklagas av exploatören, kommunen och Riksantikvarieämbetet. Undersökningen kan därför inte påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft (normalt tre veckor efter beslutsdatum).

Arkeologisk undersökning i forskningssyfte

Arkeologiska institutioner kan ansöka hos Länsstyrelsen om att få utföra undersökningar av fornlämningar i forskningssyfte. Länsstyrelsen ställer samma krav på utförande och rapportering som i övriga arkeologiska beslut. Ansökan ska upprättas efter den kravspecifikation som Länsstyrelsen har ställt upp. Använd blanketten för ansökan om ingrepp i fornlämning tillsammans med kravspecifikationen.

Kontakt