Anmälan om vattenverksamhet

Vattenverksamhet är generellt tillståndspliktigt. Undantaget är vissa verksamheter som kan anmälas till länsstyrelsen. För sådana anmälningspliktiga vattenverksamheter kan du använda denna e-tjänst för att skicka din anmälan till länsstyrelsen.

​Vissa länsstyrelser har delegerat handläggningen av anmälningspliktiga vattenverksamheter till kommunen. Om detta gäller för ditt ärende kommer länsstyrelsen skicka anmälan till berörd kommun.

Anmälan om vattenverksamhet – e-tjänst

I denna e-tjänst kan du anmäla de vattenverksamheter som listas nedan. Om verksamheten överstiger storleken som anges, måste tillstånd sökas i Mark- och miljödomstolen.

 1. Anläggande av våtmark som inte överstiger 5 hektar.
 2. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning
  - I vattendrag (Max 500 m2)
  - I annat vattenområde än vattendrag (Max 3000 m2)
 3. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd
  - I vattendrag (Max 500 m2)
  - I annat vattenområde än vattendrag (Max 3000 m2) 
 4. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 m3/s.
 5. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 m3/s, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
 6. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.
 7. Bortledande av ytvatten, eller utförande av anläggningar för detta
  - Högst 600 m3 per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 m3 per år.
  - Högst 1 000 m3 per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 m3 per år.  
 8. Utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1–7.
 9. Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1–7.
 10. Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1–7.

Kontakt