Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är något av följande:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2018 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 149,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Ansökningar Jönköpings län

Just nu pågår ingen sökperiod.

Ädelfors Folkhögskola
Ädelfors folkhögskola har beviljats 993 404 kronor för insatsen Tidiga insatser för asylsökande med fokus på mat-,hälso-,vård-,egenvård-,yrkesprofil med svenska språket och samhälle som grund tillsammans med svensk arbetsmarknad.

Insatsen syftar till att bredda den redan pågående verksamheten med ett tydligare hälsospår och ökat fokus på kvinnor. Insatsen innebär en fördjupning inom hälsorelaterade områden för att hantera de behov som finns bland målgruppen.

 

Pingstförsamlingen
Pingstförsamlingen har beviljats 354 400 kronor för insatsen Pingst Jönköping Integrationsarbete

Insatsen syftar till att utöka det pågående integrationsarbetet för att stötta asylsökande i att få kunskap om det svenska samhället och finna sin väg framåt. Insatsen består av fyra olika delar: Familjestödsutbildning, Sommaraktiviteter, Språkcafé och Filmprojekt.

 

Sportfiskarna
Sportfiskarna har beviljats 180 000 kronor för insatsen Integrationsfiske

Insatsen syftar till att ge kunskap om det svenska samhället, kunskaper i svenska och ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen kommer att främja samvaro och möten med andra utifrån ett gemensamt intresse då målgruppen ofta haft fiske som intresse i sitt hemland.


IOGT-NTO
IOGT-NTO har beviljats 197 200 kronor för insatsen Social Studio

Insatsen syftar till att främja deltagarnas fysiska och psykiska hälsa genom kulturell verksamhet. Insatsen kommer att stimulera kreativiteten och stärka själförroendet samt skapa nyfikenhet på det svenska samhällets möjligheter.


Östra Sportklubben
Östra Sportklubben har beviljats 217 492 kronor för insatsen Tillsammans på Öster

Insatsen syftar till att bidra till bättre hälsa genom kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Genom fysisk aktivitet kombinerad med samtal och information kring relevanta teman samt gemenskap i form av en öppen mötesplats motverkas passivisering och möjlighet till nya kontakter skapas. Insatsen är en samverkan mellan Östra Sportklubben och Allianskyrkan


Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 257 900 kronor för insatsen En skola för Framtiden

Insatsen syftar till att ge asylsökande möjlighet att fördjupa sig i modulstudier. Insatsen kommer att ge kunskaper om eget företagande som möjlighet till försörjning samt ge en ökad kunskap och förståelse för den svenska arbetsmarknaden.


Medborgarskolan
Medborgarskolan har beviljats 340 021 kronor för insatsen Lärande för alla

Insatsen syftar till att ge goda kunskaper i svenska språket, ge kunskap om svenska samhället och svenska arbetsmarknaden. Lärande av ny teknik ska underlätta och förbättra tillgången till samhällsinformation, hantering av privatekonomi och möjliggöra ökad kontakt med skola, barnomsorg och sjukvård. Insatsen är länsöverskridande och omfattar även Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län. I Jönköpings län bedrivs insatsen i Gislaveds kommun.


Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 567 310 kronor för insatsen Samhällsinformation för asylsökande

Insatsen syftar till att ge målgruppen information om och kunskap i hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Insatsen syftar även till att ge kunskap om vilka normer och värderingar som råder. Deltagare kommer också att få information om den svenska arbetsmarknaden samt diskutera vad ett eventuellt avslag på asylsökande och ett återvändande skulle betyda för framtiden.


Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan har beviljats 26 000 kronor för insatsen BIV/BIS (för vuxna)

Insatsen syftar till att förbättra den psykosocial hälsan med hjälp av bearbetning av upplevelser i samband med krig och flykt samt ge möjlighet att möta likasinnade för att gemensamt hitta ett sammanhang. BIV/BIS (för vuxna) är ett pedagogiskt program som riktar sig till asylsökande

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt