Bredband

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Sista dag för beslutsomgång tre är den 10 september 2018. Det innebär att du som vill söka stöd till bredbandsutbyggnad måste lämna in en komplett ansökan innan dess.

Läs mer om villkorenWord

Länsstyrelsen i Jönköping har fått en total budget på 181 550 000 kr att fördela mellan perioden 2014-2020 inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Kvar av budget för kommande beslutsomgång är 42 690 000 kr.

Beslutsomgång nummer tre för att söka bredbandspengar är öppen fram till 10 september 2018.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

För bredbandstödet finns det enbart nationella kriterier. Du kan läsa mer om hur din ansökan bedöms och prioriteras i kapitel 9,2 i den regionala handlingsplanen.

Länsstyrelsen har ansökningsperioder för denna åtgärd där de ansökningar som kommer in inom perioden ställs i konkurrens mot varandra.

Du kan bara få stöd för bredbandsnät som du bygger utanför tätort.
Tätorter och gränser i Länsstyrelsens GIS kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samråd med marknaden

För att säkerställa att ingen annan aktör planerar att bygga i området som du söker stöd för gör Länsstyrelsen ett offentligt samråd. Kartan som du skickat in, information om den teknik du valt att bygga ut med samt sökandens namn kommer att finnas tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats under en månads tid.

Marknadsanalys

Länsstyrelsen kan inte bevilja stöd i områden där det är troligt att marknaden kommer att bygga bredbandsnät på kommersiella grunder de närmaste tre åren. Länsstyrelsen kommer därför att aktivt söka efter och utreda aktuell marknadsinformation innan stöd kan beviljas. Detta kommer att göras i samråd med regionala bredbandskoordinatorn.

Hur stort är stödet?

Du kan få stöd för 60 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 40 procent ska finansierat med privata medel. Det innebär att offentliga medel inte får vara en del av projektets finansiering.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Så här ser handläggningsprocessen ut:

  • Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in
  • Urval – ansökningar poängsätts och prioriterade ansökningar väljs ut utifrån urvalskriterierna
  • Handläggning - handläggning och komplettering av prioriterade ansökningar
  • Beslutstillfällen – Länsstyrelsen fattar löpande beslut på de ansökningar som är prioriterade förutsatt att de klarar övrig laglighetsprövning

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Behöver du komplettera din ansökan skriftligt till Länsstyrelsen, efter att du gjort ansökan i e-tjänsten, ska du använda denna adress:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
FE 28
Box 204
865 25 Söderhamn

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping