Infrastruktur

När infrastrukturen i länet ska förändras eller förnyas är många aktörer i samhället inblandade. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser på ett eller annat sätt. Vi tar också emot förslag om ändringar i lokala trafikföreskrifter och ändringar för sjötrafiken.

Statlig planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar. Vi har till exempel tillsyn över kommunala detaljplaner och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar.

Statlig planering av väg och järnväg

Föreskrifter i trafiken

Den som tycker att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras kan skicka in ett förslag till Länsstyrelsen. Förslaget kan handla om till exempel sänkt hastighet eller införandet av väjningsplikt.

Föreskrifter i trafiken

Sjötrafik

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet. Ibland fattar vi också beslut om tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten.

Sjötrafik

Tävling och uppvisning på väg

Om du vill anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara.

Tävling och uppvisning på väg

Bredband

Myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka stöd för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Projektstödet finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Bredband

Säkerhetsavstånd vid byggande intill väg

För objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte kräver bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig zon på minst tolv meter från en väg. Inom detta område ska om möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd inom tillståndspliktig zon från väg. För vissa vägar gäller en utökad tillståndsplikt på 30 eller 50 meter.

Länsstyrelsens beslutPDF

Bilaga- karta utökat byggnadsfritt avstånd för statliga vägar i Jönköpings länPDF

Föreskrift angående tillstånd för uppförande av byggnad m.m. inom visst avstånd från väg­område- Jönköpings läns författningssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping