Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Hur söker man LOVA-bidrag?

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet är tänkt att genomföras. Medel kan sökas för att täcka högst 90 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärder avseende internbelastning och högst 80 % för övriga åtgärder enligt förordningen.

Sista ansökningsdag för 2019 års projekt är 1 februari 2019.

Blanketter för ansökan och slutrapportering finns hos Havs- och Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Vilken typ av åtgärd kan få LOVA-bidrag?

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.

  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).

  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

  • Skötselkostnader för en åtgärd under en begränsad tid kan ingå i ett LOVA-projekt. Utbildning av kommunal personal är däremot inte stödberättigande.

Vad kan man inte få LOVA-bidrag för?

  • Åtgärder som redan har påbörjats kan inte få bidrag. Planeringen av en åtgärd som endast genomförs om bidrag beviljas kan påbörjas innan bidragsbeslut.

  • Informationsinsatser är inte i sig stödberättigande. Däremot bör informationsinsatser ingå i projektet.
  • Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning kan inte få LOVA-bidrag.

Kontakt