Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar och samordnar regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett arbete som pågår just nu och som ska vara klart till hösten 2018. Arbetet involverar en lång rad aktörer som markägare, myndigheter, föreningsliv och kommuner. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

  • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
  • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
  • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
  • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
  • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
  • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
  • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
  • Vi når miljömålen.

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer arbetat fram en en grön handlingsplan för Jönköpings län.

 

Här hittar du den Gröna handlingsplanen

Handlingsplanen består av fem olika delar:

Sammanfattning En sammanfattning av handlingsplanen. För dig som snabbt vill få ut det viktigaste i planen.

Del A Bakgrund och uppdragsbeskrivningen  En beskrivning av miljömål, friluftlivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur den ska följas upp.

Bra att läsa för dig som är intresserad av att sätta den gröna handlingsplanen i sitt sammanhang och är intresserad av hur framtagandeprocessen har gått till.

Del B Nulägesbeskrivning En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Bra att läsa utvalda kapitel för dig som jobbar med frågor kopplade till olika naturtyper/miljömål för att få en introduktion i respektive miljömål och en god grund att jobba vidare från.

Del C Insatsområden och vägledning Handlingsplan för vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom åtta insatsområden.

Här hittar du som jobbar med fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt jord- och skogsbruk vägledningar hur du kan använda de framtagna underlagen.

Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022 Åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen.

Analyserna och underlaget hittas i Länsstyrelsens karttjänst WebbGislänk till annan webbplats

För mer information se Länsstyrelsens arbete om

Miljömål

Friluftslivsarbetet


Vi stärker nyttan med naturen

Syftet med grön infrastruktur är att bidra till bevarande av biologisk mångfald samt främja ekosystemens status och återhämtningsförmåga. Därmed kan den betydande nyttan naturen ger samhället genom ekosystemtjänster stärkas.

Grön infrastruktur bygger på att skyddet, bibehållandet och återskapandet av naturen samt naturliga processer och ekosystemtjänster medvetet ska integreras i fysisk planering och i lokal och regional utveckling. Genom att använda grön infrastruktur som verktyg kan vi uppnå positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter.

Läs mer:

Åtgärdsprogram för miljömålen och uppföljning
Hur går det för miljömålen på Sveriges miljömål.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vad är Grön Infrastruktur? på Naturvårdsverket.selänk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vad är Friluftsmålen? på Naturvårdsverket.selänk till annan webbplats

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om hur berörda aktörer kan delta i arbetet med respektive länsstyrelse

Då arbetet med miljömålen och grön infrastruktur är ett stort arbete som kan gå i mål om vi jobbar tillsammans, ser Länsstyrelsen gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta till oss – din insats är viktig!

Läs mer i Grön handlingsplan Del C. Insatsområden och vägledninglänk till annan webbplats

Stöd till konkreta åtgärder som stöttar en grön infrastruktur

Länsstyrelsen har i nuläget inga särskilda medel avsatta för åtgärdsarbetet, utan hänvisar till befintliga möjligheter så som LONA-bidrag, LOVA-bidrag eller stöd från Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss om du vill ha konkreta tips om vad du kan göra i din organisation eller på din fastighet.

Läs mer i Grön handlingsplan Del D. Åtgärdsprogrammetlänk till annan webbplats

Kontakt

Linda Hassel
Handläggare Landenheten
Linda.Hassel@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2236374

Kontakt