Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

När vi planerar hur mark och vatten ska användas och hur olika naturvårdsinaster ska göras behöver vi ha en helhetssyn på landskapet för att kunna skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar och samordnar regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett arbete som pågår just nu och som ska vara klart till hösten 2018. Arbetet involverar en lång rad aktörer som markägare, myndigheter, föreningsliv och kommuner. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om landskapet. Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
 • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
 • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
 • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
 • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
 • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
 • Vi når miljömålen.

Vi stärker nyttan med naturen

Syftet med grön infrastruktur är att bidra till bevarande av biologisk mångfald samt främja ekosystemens status och återhämtningsförmåga. Därmed kan den betydande nyttan naturen ger samhället genom ekosystemtjänster stärkas.

Grön infrastruktur bygger på att skyddet, bibehållandet och återskapandet av naturen samt naturliga processer och ekosystemtjänster medvetet ska integreras i fysisk planering och i lokal och regional utveckling. Genom att använda grön infrastruktur som verktyg kan vi uppnå positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter.

Enligt anvisningar från regeringen fick Länsstyrelsen i Jönköping enligt 2015 års regleringsbrev i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Dessutom fick vi i uppgift att ta fram en gemensam modell för hur ”tysta områden” kan kartläggas på regional nivå, samt ta fram ett arbetssätt för grön infrastruktur i sötvattensmiljöer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Läs mer:
Åtgärdsprogram för miljömålen och uppföljning
Hur går det för miljömålen på Miljömål.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vad är Grön Infrastruktur? på Naturvårdsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vad är Friluftsmålen? på Naturvårdsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Linda Hassel
Handläggare Landenheten
Linda.Hassel@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2236374

Regionala handlingsplanen för grön infrastruktur

Framtagandet av den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län med uppdragen att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen och åtgärder för att nå friluftsmålen. Resultatet blir en Grön handlingsplan som består av fem olika delar:

 1. Sammanfattning av handlingsplanen.
 2. Uppdragsbeskrivning som tar upp hur och varför handlingsplanen är framtagen, mål och syfte, samt vilka delar som ingår.
 3. Nulägesbeskrivning över bland annat värden, hot och påverkansfaktorer för olika naturtyper. Kartorna ger översiktliga inriktningar över var länets naturvärden finns.
 4. Insatser och vägledning innehåller områden där ytterligare insatser behövs.
 5. Åtgärdsprogram 2018–2022 innehåller åtgärder som syftar till att nå miljömålen för djuren och växterna, grön infrastruktur och friluftsmålen.

Handlingsplanen har varit ute på remiss under våren och beräknas vara klar i juni 2018.

Läs mer:
Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur på Naturvårdsverket
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandeplan för Länsstyrelsens arbete med att ta fram Handlingsplan för grön infrastruktur i Jönköpings länPDF


Grön Handlingsplan:
SammanfattningPDF
Del A. Bakgrund och uppdragsbeskrivningPDF
Del B. NulägesbeskrivningPDF
Del C. Insatser och vägledningPDF
Del D. ÅtgärderPDF

Kontakt

Linda Hassel
Handläggare Landenheten
Linda.Hassel@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2236374

Anne-Catrin Almér
Miljömålssekretariatet
Anne-Catrin.Almer@lansstyrelsen.se
010-223 63 96

Moa Lindvert
Friluftsfrågor
Utvecklingsavdelningen, ekologisk hållbarhet
moa.lindvert@lansstyrelsen.se
010-223 63 25

Kommande möten med berörda aktörer

Under våren kommer arbetsgrupperna att träffas för att gå igenom åtgärdsförslagen ytterligare.

Information om hur berörda aktörer kan delta i arbetet med respektive länsstyrelse

Då arbetet med miljömålen och grön infrastruktur är ett stort arbete som kan gå i mål om vi jobbar tillsammans, ser Länsstyrelsen gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta till oss – din insats är viktig!

Läs mer i Grön handlingsplan Del C. Insatser och vägledning

Stöd till konkreta åtgärder som stöttar en grön infrastruktur

Länsstyrelsen har i nuläget inga särskilda medel avsatta för åtgärdsarbetet, utan hänvisar till befintliga möjligheter så som LONA-bidrag, LOVA-bidrag eller stöd från Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss om du vill ha konkreta tips om vad du kan göra i din organisation eller på din fastighet.

Läs mer i Grön handlingsplan Del D. Åtgärder

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping