Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
 • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
 • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
 • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
 • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
 • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
 • Vi når miljömålen.

Så bidrar regionala handlingsplaner till grön infrastruktur | Naturvårdsverket

Vi stärker nyttan med naturen

Syftet med grön infrastruktur är att bidra till bevarande av biologisk mångfald samt främja ekosystemens status och återhämtningsförmåga. Därmed kan den betydande nyttan naturen ger samhället genom ekosystemtjänster stärkas.

Grön infrastruktur bygger på att skyddet, bibehållandet och återskapandet av naturen samt naturliga processer och ekosystemtjänster medvetet ska integreras i fysisk planering och i lokal och regional utveckling. Genom att använda grön infrastruktur som verktyg kan vi uppnå positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter.

Ta del av kunskapsunderlaget med gröna infrastruktur genom en interaktiv visning av Jönköpings läns arbete.

Grön infrastruktur i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta material är till för dig som få en översiktlig information om vad grön infrastruktur är och vad Länsstyrelsen i Jönköping har i fokus gällande grön landskapsplanering. Vi hoppas kunna inspirera med hur man själv kan vara med i arbetet att gynna den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt.


Grön handlingsplan för Jönköpings län

Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön handlingsplan för Jönköpings län. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram

 1. regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen,
 2. handlingsplan för grön infrastruktur
 3. åtgärder för att nå friluftsmålen.

De miljökvalitetsmål som omfattas av handlingsplanen är Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt-och djurliv. Ytterligare miljömål som berörs av handlingsplanen är Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö, där vissa delar ingår i samordningen med grön infrastruktur.

Här hittar du den Gröna handlingsplanen

Analyserna och underlaget hittar du i Länsstyrelsens karttjänst WebbGiSlänk till annan webbplats

Information om hur berörda aktörer kan delta i arbetet med respektive länsstyrelse

Då arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som kan gå i mål om vi jobbar tillsammans, ser Länsstyrelsen gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta till oss – din insats är viktig!

Grön handlingsplan Del C. Insatsområden och vägledninglänk till annan webbplats

Konkreta åtgärder och möjligheter till bidrag som stöttar en grön infrastruktur

Grön handlingsplan Del D. Åtgärdsprogrammetlänk till annan webbplats

Bidrag att söka för att uppnå miljömålenlänk till annan webbplats

Kontakt