Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Läget i länet

Det pågår ett stort miljöarbete i Jönköpings län som ger resultat - luftkvaliteten har förbättrats avsevärt, utbyggnaden av solkraft ökar kraftigt och orsakerna till övergödning har minskat. Trots stora satsningar har länet en lång väg kvar för att undvika att nästa generation ska behöva ta över våra stora miljöproblem.

Endast ett av miljömålen som bedöms på regional nivå, Grundvatten av god kvalitet, anses vara nära att nås till år 2020. Med dagens utgångsläge bedöms övriga miljömål inte kunna nås tills dess. För att nå en bättre miljö behöver både myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner visa stort engagemang och tillsammans hjälpas åt att driva samhällsutvecklingen åt rätt håll. Det sker mycket positivt för miljön i länet och ambitiösa planer tas fram i god samverkan, men samhällsutvecklingen är inte tillräcklig för att målen ska nås, miljöarbetet integreras inte heller tillräckligt i övrigt arbete, i politiken och hos allmänheten. Det krävs engagemang och ledarskap från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner i det fortsatta arbetet för att öka genomslagskraften och nå en bättre miljö. 

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Även fast målen inte nås bedöms utvecklingstrenden som positiv för målen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Detta på grund av ett minskat försurande nedfall, tillsammans med utförda insatser för att minska orsakerna till övergödning. Återhämtning sker långsamt och ytterligare internationella beslut krävs för att nå Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det samma gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Den ökade byggtakten ställer krav på kommunernas planarbete och att miljömålen beaktas när olika intressen ställs mot varandra.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner.
Positivt är dock den stora naturvårdssatsning som pågår.

Miljömålsbedömningar för Jönköpings län 2017öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu, bland annat inom luft och skog.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av vårtmiljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

så mår miljön. Här hittar du mer information om vilken miljöövervakning som sker och resultaten.

Hur ser det egentligen ut i länet när det gäller våra invånares hälsa?

Många miljöfaktorer omkring oss inverkar på vår hälsa. Var fjärde år genomförs därför nationella miljöhälsoenkäter i Sverige. Underlaget i rapporten kan användas vid planering och prioriteringar av åtgärder för att förbättra vår hälsa och vår livsmiljö.

Den senaste resluaten av enkäten finns nu sammanställd en regional miljöhälsorapport och visar resultaten för Östergötlands, Jönköpings, Kalmar samt Gotlands län.

Regional miljöhälsorapport 2017länk till annan webbplats

Mer information

så mår miljön.

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i

bidrag för att uppnå miljömålen.

Kommunalt arbete

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Guide till lokalt arbete med miljömålPDF

Kontakt

Miljömålssekretariatet