Syftet med databasen är att samla information om misstänkt och konstaterat förorenade områden så att informationen kan användas för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i planarbetet, vid exploatering etc. Databasen kan också användas för att bevara information om var och vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter åtgärder.

Därför är det viktigt att databasen hålls uppdaterad.

Uppgifterna i EBH-stödet används kontinuerligt som underlag i andra typer av ärenden inom tillsyn, tillståndsprövning, grävarbeten, vattenförvaltnings- och miljömålsarbete men även vid fastighetsöverlåtelser.

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Inom Länsstyrelsen är det enheten för förorenade områden och miljödata som jobbar med frågorna. Men förorenade områden lyfts även i andra delar som detaljplaner och bygglov.

Hur vi jobbar finns beskrivet i det regionala programmet.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områdenöppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller din kommuns miljökontor.

 

Vill du komma i kontakt med oss, fyll i detta formulär och skicka!

 Gäller frågan ett utdrag ur EBH-stödet? Då behöver ni ange fastighetsbeteckning alternativt MIFO ID (6 siffror).

Anna Wastesson, enhetschef

Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden.
Telefon: 010-223 64 50
E-post: anna.wastesson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Gnosjö och Vaggeryd kommun.
Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Erik Eneroth
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Nässjö och Tranås kommun.
Telefon: 010-22 36 306
E-post: erik.eneroth@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Habo/Mullsjö, Sävsjö och Värnamo kommun.
Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Eksjö, Gislaved och Vetlanda kommun.
Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Moa Huitema
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Jönköping kommun.
Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

Malin Landin
Handläggning av ärenden rörande förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 351
E-post: malin.f.landin@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring av EBH-stödet och administration.
E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Henrik von Zweigbergk
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) med inriktning på juridiska frågor. Ansvarsutredningar. Tillsynsvägledning till kommunerna i generella ansvarsfrågor gällande förorenade områden.
E-post: henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Aktuellt

Innovativ åtgärdsteknik i EBH-tillsynen

Välkommen till en utbildningsdag med fokus på att höja kompetensen inom EBH-området gällande Innovativ åtgärdsteknik. Utbildningen vänder sig till tillsynsmyndigheterna i Jönköpings och Östergötlands län.

Återkommer med nytt datum.

Utbildning med workshop om masshantering
Miljösamverkan Jönköpings län inbjuder till en utbildningsdag om masshantering torsdag den 6 september kl 08.30–16.00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping

Läs mer om utbildningen och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

Förorenade områden och giftfri miljö

Arbetet med förorenade områden är en del för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljömålet Giftfri miljö anses som ett av de svåraste att uppnå. De åtgärder som behövs är stora och komplexa. Även på länsnivå jobbar vi med åtgärder som är knutna till våra åtgärdsprogram. Giftfri miljö ingår i åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål och här finns flera åtgärder riktade mot insatser för förorenade områden.

Mer information om vårt miljömålsarbete och åtgärdsprogrammet hittar du under når vi miljömålen.           

I länet har finns två orter som är utpekade som särskilt översvämningskänsliga, nämligen Jönköping (vid Vättern och Tabergsån) och Värnamo ( vid Lagan). Identifikation av orter har skett i arbetet enligt översvämningsförordningen, FO 2009:956, genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Hur påverkas då förorenade områden och miljöfarliga verksamhet inom dessa områden och inom länet i stort av ett förändrat klimat? Utifrån de klimatscenarion för ett förändrat klimat har platser med förhöjd risk för att drabbas av skyfall, översvämningar och skred pekats ut.

Det finns ett flertal förorenade områden som omfattas av denna förhöjda risk och vetskapen om detta ger underlag för prioritering av arbetet med att utreda och åtgärda dessa objekt. Länsstyrelsen har påbörjat prioriteringsarbetet utifrån resultaten och knyts även till ett åtgärdsprogram för klimatanpassning som vi tagit fram. 

Vidare läsning

Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings länöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Mijösamverkan Sverige har bland annat tagit framhandläggarstöd för klimatanpassning i prövning och tillsyn för miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Miljösamverkans Sveriges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Erik Eneroth

erik.eneroth@lansstyrelsen.se

010-223 63 06      

Pågående saneringar i länet

I nuläget pågår saneringar på fyra prioriterade objekt runt om i länet. Tre av dessa är helt finansierade av statligt bidrag medan ett objekt finansieras helt eller delvis av ansvarig enligt miljöbalken.

För prioriterade objekt där det saknas ansvar enligt 10 kap. miljöbalken kan utredningar och åtgärder bekostas av staten via Naturvårdsverket. I de statligt finansierade projekten är Länsstyrelsens roll bland annat att förmedla bidrag till huvudmannen (ofta en kommun), att bevaka att bidragen används på ett effektivt och korrekt sätt, att hjälpa huvudmannen genom vägledning och rådgivning samt att redovisa resultaten till Naturvårdsverket.

Statliga bidrag kan även finansiera efterbehandling av områden med mindre allvarlig föroreningsproblematik men där det finns behov av att bygga bostäder. I dessa fall har Länsstyrelsen en utökad roll som bland annat innefattar bedömning av ekonomisk bärighet och behov av bostäder. Projekt kan ibland bekostas av både statligt bidrag och en eller flera frivilliga finansiärer. I sådana fall är det Länsstyrelsens uppgift att utreda och/eller bedöma efterbehandlingsansvaret, medverka vid förhandlingar och möten kring avtal och överenskommelser samt att upprätta avtal om frivilliga överenskommelser. Samfinansierade projekt är vanligtvis svårare att hantera då det finns risk att parterna har olika intressen och önskemål. Oavsett om ärendena drivs via tillsynsarbetet eller med hjälp av statliga bidrag så utförs arbetet i möjligaste mån utifrån Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling” samt det vägledningsmaterial som finns till stöd för utrednings och saneringsarbetet, i första hand Naturvårdsverkets rapporter (till exempel 5978, 5976, 5977). dessa rapporter hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Länken finns under relaterad information.

Information om saneringsbidrag för bostadsbyggande

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Helene Jansson

helene.jansson@lansstyrelsen.se

010-223 63 10

Prioriterade objekt där sanering pågår under 2018

Objekt

Kommun

Ansvar

Saneras år

F.d Lacko AB

Gislaved

Saknas

2010-?

Ormaryd

Nässjö

Sankas

2018-2021

Flextronics

Vaggeryd

Ansvar

2010-?

Värnamotvätten

Värnamo

Saknas

2011-2021

Länets 10 mest prioriterade områden

De prioriterade områdena är de områden som Länsstyrelsen och kommunerna kommer att arbeta med framöver. Hela sammanställning över länets mest prioriterade områden finns i det regionala programmet.

 

En översyn av prioriteringen görs varje år.

Länets 10 mest prioriterade områden

Objekt

Kommun

Tillsynsmyndighet

Status

Bransch

F.d. Färgarens (Kemiska Tvätten)

Jönköping

Kommunen

Huvudstudie

Sediment BKL 1

Lillesjön i Grimstorp

Nässjö

Kommunen

Huvudstudie

Sediment BKL 1

Munksjön

Jönköping

Kommunen

Huvudstudie

Sedminent BKL 1

F.d. Rasslefalls såg

Tranås

Kommunen

Huvudstudie

Sågverk med doppning

Ädelfors amalgameringsverk

Vetlanda

Kommunen

Förstudie

Primära metallverk

F.d. Värnamotvätten

Värnamo

Kommunen

Åtgärd

Kemtvätt - med lösningsmedel

F.d. Br Liljas Metallind

Gnosjö

Kommunen

Huvudstudie

Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Insjöns Metallfabrik HB

Gnosjö

Kommunen

Huvudstudie

Ytbehandling av metaller elektroly-tiska/kemiska pro-cesser

Kvarnasjön

Gnosjö

Länsstyrelsen

Huvudstudie

Sediment BKL 2

F.d. Sannebo Trä

Eksjö

Kommunen

Förstudie

Sågverk med doppning

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

WMS-tjänsten LST miljödatalänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping