Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Broschyren Huvudman – efterbehandling av förorenade områden (PDF)PDF

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Inom Länsstyrelsen är det enheten för förorenade områden och miljödata som jobbar med frågorna. Men förorenade områden lyfts även i andra delar som detaljplaner och bygglov.

Hur vi jobbar finns beskrivet i det regionala programmet.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områdenöppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller din kommuns miljökontor.

 

Vill du komma i kontakt med oss, fyll i detta formulär och skicka!

 Gäller frågan ett utdrag ur EBH-stödet? Då behöver ni ange fastighetsbeteckning alternativt MIFO ID (6 siffror).

 

 

Anna Wastesson, enhetschef

Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn).
Telefon: 010-223 64 50
E-post: anna.wastesson@lansstyrelsen.se

Erik Eneroth
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn). Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Nässjö och Tranås kommun.
Telefon: 010-22 36 306
E-post: erik.eneroth@lansstyrelsen.se

Moa Huitema
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn). Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Jönköping kommun.
Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

 

Helene Jansson
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn). Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Habo/Mullsjö, Sävsjö och Värnamo kommun.
Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Malin Landin
Handläggning av ärenden.
Telefon: 010-22 36 351
E-post: malin.f.landin@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggning av ärenden rörande (bidrag och tillsyn).
Telefon: 010-22 36 254
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) rörande förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Gnosjö och Vaggeryd kommun.
Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson (föräldrarledig, åter våren 2019)

Henrik von Zweigbergk
Handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) med inriktning på juridiska frågor. Ansvarsutredningar. Tillsynsvägledning till kommunerna i generella ansvarsfrågor gällande förorenade områden.
E-post: henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring av EBH-stödet och administration.
E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

I länet har finns två orter som är utpekade som särskilt översvämningskänsliga, nämligen Jönköping (vid Vättern och Tabergsån) och Värnamo ( vid Lagan). Identifikation av orter har skett i arbetet enligt översvämningsförordningen, FO 2009:956, genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Hur påverkas då förorenade områden och miljöfarliga verksamhet inom dessa områden och inom länet i stort av ett förändrat klimat? Utifrån de klimatscenarion för ett förändrat klimat har platser med förhöjd risk för att drabbas av skyfall, översvämningar och skred pekats ut.

Det finns ett flertal förorenade områden som omfattas av denna förhöjda risk och vetskapen om detta ger underlag för prioritering av arbetet med att utreda och åtgärda dessa objekt. Länsstyrelsen har påbörjat prioriteringsarbetet utifrån resultaten och knyts även till ett åtgärdsprogram för klimatanpassning som vi tagit fram. 

Vidare läsning

Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings länöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Mijösamverkan Sverige har bland annat tagit framhandläggarstöd för klimatanpassning i prövning och tillsyn för miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Miljösamverkans Sveriges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Erik Eneroth, handläggare förorenade områden

erik.eneroth@lansstyrelsen.se

010-223 63 06      

Inventering enligt MIFO

MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Länsstyrelsen har i identifieringsarbetet registrerat över 5300 platser i länet som potentiellt förorenade områden. Av dessa är cirka 1300 platser klassade enligt MIFO.

Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare har ett objekt som identifierats som ett potentiellt förorenat område så kan det ställas krav på vidare undersökningar så kallade MIFO fas 2.

MIFO fas 1 är en orienterande studie som bygger på tillgänglig information som finns om objektet och branschen. Informationsinsamling sker bland annat via platsbesök, intervjuer och arkiv. Normalt sker ingen provtagning vid en MIFO fas 1 inventering. Objekt som tilldelas en hög riskklass efter genomförd inventering är prioriterade att genomgå en MIFO fas 2 inventering. Den orienterade studien ligger sedan som grund för MIFO fas 2 inventeringen.

MIFO fas 2 är en översiktlig studie där provtagning sker. Provtagningspunkterna placeras där det är som mest troligt att påvisa förhöjda halter av föroreningar. I en MIFO fas 2 inventering kan både mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader, anläggningar och porluft provtas efter behov. Efter en genomförd MIFO fas 2 inventering riskklassas objektet. Objekt som tilldelas en hög riskklass är prioriterade att genomgå vidare undersökning.

Underlag till i ert arbete med MIFO-inventering som blanketter och PM för olika industrier finns häröppnas i nytt fönster 

Kontakt Helene Jansson, handläggare förorenade områden

helene.jansson@lansstyrelsen.se

010-223 63 10

Pågående saneringar i länet

I nuläget pågår saneringar på fyra prioriterade objekt runt om i länet. Tre av dessa är helt finansierade av statligt bidrag medan ett objekt finansieras helt eller delvis av ansvarig enligt miljöbalken.

För prioriterade objekt där det saknas ansvar enligt 10 kap. miljöbalken kan utredningar och åtgärder bekostas av staten via Naturvårdsverket. I de statligt finansierade projekten är Länsstyrelsens roll bland annat att förmedla bidrag till huvudmannen (ofta en kommun), att bevaka att bidragen används på ett effektivt och korrekt sätt, att hjälpa huvudmannen genom vägledning och rådgivning samt att redovisa resultaten till Naturvårdsverket.

Statliga bidrag kan även finansiera efterbehandling av områden med mindre allvarlig föroreningsproblematik men där det finns behov av att bygga bostäder. I dessa fall har Länsstyrelsen en utökad roll som bland annat innefattar bedömning av ekonomisk bärighet och behov av bostäder. Projekt kan ibland bekostas av både statligt bidrag och en eller flera frivilliga finansiärer. I sådana fall är det Länsstyrelsens uppgift att utreda och/eller bedöma efterbehandlingsansvaret, medverka vid förhandlingar och möten kring avtal och överenskommelser samt att upprätta avtal om frivilliga överenskommelser. Samfinansierade projekt är vanligtvis svårare att hantera då det finns risk att parterna har olika intressen och önskemål. Oavsett om ärendena drivs via tillsynsarbetet eller med hjälp av statliga bidrag så utförs arbetet i möjligaste mån utifrån Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling” samt det vägledningsmaterial som finns till stöd för utrednings och saneringsarbetet, i första hand Naturvårdsverkets rapporter (till exempel 5978, 5976, 5977). dessa rapporter hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Länken finns under relaterad information.

Information om saneringsbidrag för bostadsbyggande

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Helene Jansson, handläggare förorenade områden

helene.jansson@lansstyrelsen.se

010-223 63 10

Prioriterade objekt där sanering pågår under 2018

Objekt

Kommun

Ansvar

Saneras år

F.d Lacko AB

Gislaved

Saknas

2010-?

Ormaryd

Nässjö

Sankas

2018-2021

Flextronics

Vaggeryd

Ansvar

2010-?

Värnamotvätten

Värnamo

Saknas

2011-2021

Länets 10 mest prioriterade områden

De prioriterade områdena är de områden som Länsstyrelsen och kommunerna kommer att arbeta med framöver. Hela sammanställning över länets mest prioriterade områden finns i det regionala programmet.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områdenöppnas i nytt fönster

 En översyn av prioriteringen görs varje år.

Lista över länets 10 mest prioriterade områden. Övriga på listan hittar du i det regional programmet.

 

Objekt

Kommun

Tillsyns-myndighet

Status

Bransch

F.d. Färgarens (Kemiska Tvätten)

Jönköping

Kommunen

Huvudstudie

Sediment BKL 1

Lillesjön i Grimstorp

Nässjö

Kommunen

Huvudstudie

Sediment BKL 1

Munksjön

Jönköping

Kommunen

Huvudstudie

Sedminent BKL 1

F.d. Rasslefalls såg

Tranås

Kommunen

Huvudstudie

Sågverk med doppning

Ädelfors amalgameringsverk

Vetlanda

Kommunen

Förstudie

Primära metallverk

F.d. Värnamotvätten

Värnamo

Kommunen

Åtgärd

Kemtvätt - med lösningsmedel

F.d. Br Liljas Metallind

Gnosjö

Kommunen

Huvudstudie

Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Insjöns Metallfabrik HB

Gnosjö

Kommunen

Huvudstudie

Ytbehandling av metaller elektroly-tiska/kemiska pro-cesser

Kvarnasjön

Gnosjö

Länsstyrelsen

Huvudstudie

Sediment BKL 2

F.d. Sannebo Trä

Eksjö

Kommunen

Förstudie

Sågverk med doppning

 

Förorenade områden och giftfri miljö

Arbetet med förorenade områden är en del för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljömålet Giftfri miljö anses som ett av de svåraste att uppnå. De åtgärder som behövs är stora och komplexa. Även på länsnivå jobbar vi med åtgärder som är knutna till våra åtgärdsprogram. Giftfri miljö ingår i åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål och här finns flera åtgärder riktade mot insatser för förorenade områden.

Mer information om vårt miljömålsarbete och åtgärdsprogrammet hittar du under når vi miljömålen.           

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan exempelvis vara:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via den egna webben
 • vägledning via telefonkontakt eller e-post

Miniminivå för länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Nationell databas för förorenade områden

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Alla områden som identifierats har registrerats i den nationella databasen EBH-stödet. Kommunerna har inte tillgång till databasen men kan få utdrag av information av Länsstyrelsen.

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Syftet med databasen är att samla information om misstänkt och konstaterat förorenade områden så att informationen kan användas för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i planarbetet, vid exploatering etc. Databasen kan också användas för att bevara information om var och vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter åtgärder.

Därför är det viktigt att databasen hålls uppdaterad.

Uppgifterna i EBH-stödet används kontinuerligt som underlag i andra typer av ärenden inom tillsyn, tillståndsprövning, grävarbeten, vattenförvaltnings- och miljömålsarbete men även vid fastighetsöverlåtelser.

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

Länk till Länsstyrelsens webb-GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

WMS-tjänsten LST miljödatalänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping