Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Nyhetsbrev

Vill du ha regelbunden information om utbildningar, aktiviteter och få kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Anmäl dig till vårt nyhetsbrevet som skickas vid cirka 10 tillfällen under året.

Prenumeration av Nytt om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 • Utökat förebyggande arbete. När fler går samman kan vi förhindra att våld uppstår och minska återfall i brott.
 • Förbättrad upptäckt, skydd och stöd. En effektiv vårdkedja leder till att fler kan skyddas och erbjudas rätt stöd.
 • Effektivare brottsbekämpning. Vid en fungerande rättsprocess kommer fler att medverka i brottsutredningen och fler brott klaras upp.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Genom utbildning, systematisk uppföljning och utvärdering ökar kunskapen och vi får fler verksamma metoder och arbetssätt.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

 • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
 • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
 • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
 • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
 • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
 • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023 på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

 • Våld i nära relation.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
 • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
 • Sexualiserat våld oberoende av relation.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2020-2026

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin utgår från visionen ett Jönköpings län fri från våld. Strategin pekar ut fem mål med underliggande delmål. Dessa följer den nationella strategins målsättningar.

 1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 2. Förbättrad upptäckt av våld
 3. Starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn
 4. Effektivare brottsbekämpning
 5. Förbättrad kunskaps- och metodutveckling

Läs den regionala strategin Länk till annan webbplats.

I dagsläget står följande aktörer bakom strategin:

 • Aneby kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Eksjö kvinnojour
 • Brottsofferjouren
 • Eksjö kommun
 • Försäkringskassan
 • Gislaved kommun
 • Gnosjö kommun
 • Jönköpings kommun
 • Kommunal utveckling
 • Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
 • Kvinnojouren Maria i Gislaved
 • Kvinnojouren Linneorna i Eksjö
 • Mullsjö kommun
 • Nässjö kommun
 • Polismyndigheten
 • Region Jönköping
 • Rädda barnen
 • Svenska Kyrkan
 • Sävsjö kommun
 • Vaggeryd kommun
 • Vetlanda kommun
 • Värnamo kommun
 • Tjejjouren Jorun Eksjö
 • Åklagarmyndigheten

Länsstyrelsen har tagit fram en kortversion av den regionala strategin.

Du kan beställa den i nedanstående beställningsformulär. Max antal för beställning är 25 exemplar.

 






Kortversion


Kortversion
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr

Regionala nätverk

Vi leder och samverkar med flera olika regionala nätverk och skapar forum för erfarenhetsutbyte. Inom de regionala nätverken kan vi erbjuda kompetens- och metodstöd och analys av lokala och regionala behov.

Regional samordning- och ledningsstruktur

 • Styrgrupp för regional samordning våld
 • Styrgrupp för regional samordning våldsprevention
 • Styrgrupp för kommunal samordning våld vuxen

Under styrgrupperna finns fokus- och arbetsgrupper samt resursteam:

 • Resursteam hedersrelaterat våld och förtryck
 • Fokusgrupp prostitution och människohandel
 • Arbetsgrupp för socialtjänstens insatser till våldsutövare
 • Arbetsgrupp för En vecka fri från våld

 

Regionala resurser

I vårt län har vi olika regionala resurser att tillgå för stöd i ärenden och stöd i utvecklingsarbete.

Enligt förordning 2021:995 om länsstyrelsernas regionala arbete med mäns våld mot kvinnor ska det vid varje länsstyrelse finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja och bidra till:

 • Framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner,
 • Införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter,
 • Samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
 • Utbildning och kompetensutveckling i länet.

Utvecklingsledare på Länsstyrelsen och FOU-ledare kvinnofrid arbetar tillsammans och ses regelbundet för avstämning och planering.

Kontaktuppgifter - utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor

Anna Alm-Mårtensson
010 - 223 64 36
anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se

Tania Karanja
010 - 223 64 87
tania.karanja@lansstyrelsen.se

Ansvarsområden

Anna Alm-Mårtensson - våld i nära relationer, prostitution och människohandel
Tania Karanja - hedersrelaterat våld och förtryck, våldsprevention och sexuellt våld oberoende av relation

SKR genomför en särskild kvinnofridssatsning 2021–2023. Syftet är att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I Jönköpings län finns FOU-ledare kvinnofrid anställd (50 procent) på kommunal utveckling. Satsningen riktar sig till:

 • socialtjänst
 • hälso- och sjukvård
 • skola och förskola
 • arbetsgivare i kommuner och regioner

FOU-ledare kvinnofrid och utvecklingsledare på Länsstyrelsen arbetar tillsammans och ses regelbundet för avstämning och planering.

Kontaktuppgifter

Clara Gustafsson
FOU-ledare Kvinnofrid
clara.gustafsson@rjl.se
072 - 230 33 06


Mottagningen Alternativ till våld
Regional verksamhet - behandling våld i nära relationer

ATV erbjuder samtalsbehandling till personer som utövar våld i nära relation, personer som tidigare varit utsatta för våld i nära relation samt till barn som upplevt våld i nära relation. Vi är lokaliserade i Jönköping men är en länsresurs. Vi erbjuder videosamtal för den som har svårt att ta sig till Rehabiliteringscentrum i Jönköping.

Kontaktuppgifter

010-241 10 10
rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan.

Samverkan i Barnahus sker när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Stöd och insatser till det berörda barnet sker i en trygg och anpassad miljö. Barnahus verksamhet är till för barn i en pågående rättsprocess. Oro för barn hanteras av socialtjänsten eller barn- och ungdomshälsan för stöd och vägledning.

Barnahus samordnare
010 - 230 33 06
barnahus@rjl.se

För dig som är yrkesverksam i Jönköpings län

Kommer du i kontakt med situationer där barn, unga eller vuxna är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Kanske känner du dig osäker på hur du ska gå vidare? Då finns Resursteam Heder tillgängligt för dig.

Resursteamet kan

 • ge stöd och rådgivning när du misstänker att någon är utsatt för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
 • hänvisa vidare till annan verksamhet eller tipsa dig om var du kan vända dig för vidare information och stöd.

Tanken är att du i första hand tar kontakt med de som finns inom ditt eget verksamhetsområde, men om behov uppkommer finns alla personer i resursteamet tillgängliga för dig.

Resursteamet består av personer med fördjupad kunskap inom hedersrelaterat våld och förtryck från olika verksamheter. I teamet finns stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, familjer och vuxna över hela länet. Teamets medlemmar representerar skola, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resursteamet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Folder: Resursteam heder Pdf, 81.7 kB.

Kontaktlista - resursteam Heder Pdf, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta i frågor som rör prositution och människohandel. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. I Jönköpings län finns två regionskoordinatorer som är anställda av Jönköpings kommun de jobbar deltid på detta uppdrag.

Kontaktuppifter till länets regionskoordinatorer

Lena Pettersson
lena.pettersson2@jonkoping.se
036-105347

Charlotte Edman
charlotte.edman@jonkoping.se
036-105347

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Filmen handlar om förändringsprinciper för att förebygga våld. Den är producerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Borås stad.

Könsstympning

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Alla professionella och ideella och som möter målgruppen kan använda detta dokument i förebyggande syfte och som ett informationsdokument. T.ex. hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, rättsväsende, civila samhället, samhälls- och hälsokommunikatörer, BVC (barnavårdscentralen), FMC (flyktingmedicinskt centrum, migrationsverket ungdomsmottagningen med mera.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation på Webbkurs om vålds webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll? på Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Universell våldsprevention

Länsstyrelsen samordnar det generella förebyggande arbetet mot våld i länet. Både intern och extern samordning är viktigt för ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete. I länet finns ett regionalt strategiskt våldspreventivt team med representanter från kommuner, Region, kvinno- och tjejjour, RF SISU Småland samt Länsstyrelsen.

I länet samverkar vi exempelvis internt kring frågor som rör det brottsförebyggande arbetet, ANDT, föräldrastöd, jämställdhet och våld.

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden? på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Gå webbutbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck
Länk till annan webbplats.

Att köpa sex är enligt lag förbjudet i Sverige och vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming. Prostitution och människohandel ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Baskunskaper om prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning "Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna" på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Nationellt metodstödsteams webbplats Länk till annan webbplats.

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen delfinansierar regionskoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd vid prostitution och i ärenden om människohandel. De fungerar även som en regional aktör med spetskompetens inom området.

Så här arbetar vi mot prostitution och människohandel i Jönköpings län

Fokusgruppen prostitution och människohandel

Länsstyrelsen samordnar en fokusgrupp under Jämställdhetsrådet som arbetar strategiskt och operativt mot prostitution och människohandel. I gruppen finns personer som representerar Region Jönköpings län, Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Migrationsverket och Ungdomsmottagningen. Fokusgruppen arbetar bland annat med hur samverkan mellan myndigheter och organisationer ska bli bättre. Gruppen är även en del i de insatser mot sexköp som polisen genomför.

Studie om prostitution i Jönköpings län

2015 publicerade Länsstyrelsen i Jönköpings län studien Osynlig synlig verklighet – prostitution i Jönköpings län. En del i studien är en omfattningskartläggning som bygger på en granskning av webbplatser och sociala medier. En annan del i studien består av berättelser från personer med egen erfarenhet av att erbjuda sexuella tjänster mot ersättning.

Osynlig synlig verklighet - prostitution i Jönköpings län Pdf, 16.4 MB.

Utbildningsmaterial om att se och möta ciskillar med erfarenhet av sex mot ersättning

Sex mot ersättning förknippas oftast med cistjejer och -kvinnor. Bristande kunskap och normer kring kön, könsidentitet, maskulinitet och sexuell läggning gör att ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning riskerar att osynliggöras. Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är också att förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga.

Jag vill inte tystas längre - att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning Pdf, 5.4 MB.

Ta del av en inspelad föreläsning utifrån materialet "Jag vill inte tystas längre" på Youtube. Länk till annan webbplats.

Insatser riktade till våldsutövare är en central del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Det är först när vi kan bryta ett våldsamt beteende som våldet slutligen kommer att upphöra. En central del i arbete med våldsutövare är att det ska ske med utgångspunkt i den utsattas behov av säkerhet.

Nationellt kunskapsstöd "Att arbeta med våldsutövare" ett Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) på Uppsala universitets webbplats  Länk till annan webbplats.

Nationella telefonlinjen "Välj att sluta" på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Barn som upplever våld befinner sig i en mycket utsatt situation. Våld är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling. Att förebygga våld mot barn handlar till stor del om att skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap och att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Även om ungdomar räknas som barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som en vuxen.

Basprogram om våld mot barn på Barnafrids webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning "Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga" på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd för våld mot barn "Barnafrid" på Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.

För föräldrar om våld i ungas relationer på Ungarelationers webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen hjälper till att ta fram och sprida olika informationskampanjer. Syftet är att sätta fokus på olika våldsformer och informera om stödverksamheter som finns för olika målgrupper. Det här materialet kan din kommun, organisation eller verksamhet ladda ner gratis och vara med och sprida vid olika tillfällen under året.

Svartsjuka är inte romantiskt på webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Välj att sluta på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn – information på olika språk på infogeneratorns webbplats Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Är du utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende? Här finns stöd för dig.

Polisen

Anmäl brott i nära relation till polisen om du själv eller någon du känner har blivit utsatt. Anmäl det till polisen genom att ringa 114 14. Ring 112 om det är en akut situation.

Socialtjänsten

Om du är utsatt, utsätter andra för våld eller om du misstänker att ett barn fara illa på grund av våld, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Kvinnofridslinjen.se

Ger stöd till dig som utsatts för våld och hot, oavsett kön eller könsidentitet.

Ungarelationer.se

En chatt som ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.

Hedersförtryck.se

Känner du dig kontrollerad av din familj och släkt? Känns det som att du har mindre frihet än andra. Här finns samlat stöd för dig.

Valjattsluta.se

För dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

BRIS

Här kan du som är upp till 18 år prata med en kurator, eller med andra unga i forum. Du kan också läsa, se filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Alltid öppet, även på natten. Telefonnummer: 116 111.

Kontakt