Exempel på regionala strategier och överenskommelser

Integrationsstrategi för Kalmar län

Denna strategi ska bidra till målet att i Kalmar län har utrikes födda lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda Första upplagan av länets integrationsstrategi kom 2013 Idag har strategin 32 anslutna samverkanspartners Myndigheter, regionen, kommuner, civilsamhället och privata aktörer arbetar tillsammans kring integration för att främja länets framtida välfärd och tillväxt Strategin har fem fokusområden: Arbete och kompetens, utbildning och språk, hälsa och välbefinnande, bostad och bosättning samt social sammanhållning.

Integrationsstrategi för Kalmar län Länk till annan webbplats.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025

Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg har givit en regional arbetsgrupp, bestående av representanter från länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Växjö kommun att driva en bred och inkluderande process för framtagande av en strategisk regional överenskommelse inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten

Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten

Samverkan inom migration och
integration i Västra Götaland

Västra Götalands län samarbetar inom migration och integration i länet. Arbetet syftar till att stärka och utveckla politikområdena migration och asyl samt nyanländas etablering. Västra Götaland har delat upp arbetet på lokal, delregional och länsövergripande nivå. Det lokala arbetet är uppdelat mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

I Göteborgsregionen samordnas arbetet av kommunalförbundet GR. Länsstyrelsen samordnar, förutom i Göteborgsregionen, det regionala och delregionala arbetet. På nationell nivå pågår samarbete via en så kallad samverkansdelegation. I den nationella samverkansdelegationen ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner.

Samverkan inom migration och integration i Västra Götaland Pdf, 423.9 kB.

Regional överenskommelse för
etablering i Blekinge län
2019–2021

I Blekinge finns en regional överenskommelse kring mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Alla kommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge, är med. I denna samverkansstruktur finns ett Integrationsråd, samt en beredningsgrupp/integrationsnätverk.

Regional överenskommelse för etablering i Blekinge län 2019–2021

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021

Att få en bostad och att kunna skapa sig ett hem i en långsiktig och trygg boendelösning är ett första avgörande steg på vägen in i samhället och grundläggande för att skapa en trygg start i livet för alla barn.

I RUS anges att ”Långsiktiga lösningar för att öka inkluderingen är ett skolsystem som ger kunskap, utjämnar skillnader och ger alla en bra start i livet, tillgång till bostad samt en fungerande arbetsmarknad.

En god och jämlik hälsa för alla i länet är en prioriterad fråga.

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021

Vägen in

Vägen in - Samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna.

Regional överenskommelse för etablering av nyanlända 2015–2020

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet samt fem utpekade samverkansområden som undertecknades av parterna den 3 juni 2015.

Vägen in

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023

Den här strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration:
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna”. För att uppnå integration mellan personer födda
i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig förståelse och respekt för alla människors lika
värde.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023 Pdf, 285.4 kB.

Kontakt