Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här samlar vi goda exempel att inspireras av, både på regional och nationell nivå.

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Foto Länsstyrelsen

Foto Länsstyrelsen

För att illustrera hur arbetet kan gå till, har två modellanalyser på lokal tagits fram , dels i Noenområdet och dels i Skiröområdet. För att nå framgång är det avgörande steget en god och tidig samverkan med berörda markägare.

Syftet med modellen var att titta på förutsättningarna för skalbaggen läderbagge att sprida sig. Både Noen och Skirö är områden med höga kulturhistoriska värden, som knyts samman i landskapet, vilket är en förklaring till varför områdena valdes ut.

GIS-analysen har i stora drag gått ut på att använda kunskapen om inventerade, skyddsvärda träd och gruppera dessa till livsmiljöer.

Med kunskap om läderbaggens preferenser att flyga framträder ett mönster där man kan se vilka områden som ekologiskt hänger ihop och har en grön infrastruktur och vilka områden som inte hänger ihop.

Genom att simulera insatser i form av utplacerade mulmholkar eller veteranisering av träd i analysen, kan vi även få en hjälp att hitta bra platser för att göra dessa åtgärder.

Detta är ett exempel där man med hjälp av GIS-analyser har kunnat nå faktiska åtgärder för läderbaggen i from av mulmholkar eller veteranisering av träd.

I samverkan med rådgivning från Skogsstyrelsen, placerades 2017 det ut 10 mulmholkar i området kring Noen och 10 i Skirö. I samråd med markägare har även lämpliga träd veteraniserats.

Det pågår också arbete med ett naturreservat söder om kärnområdet vid Noen. Där kommer skötselföreskrifterna anpassas så att träd kan veteraniseras och frihuggas, allt för att gynna den gröna infrastrukturen av värdefulla trädmiljöer i landskapet.

För mer information se

GIS-analysen under modellanalys över ekologiska värden knutna till skyddsvärda träd i områdena kring sjön Noen och Skiröområdet

Webbgis för grön infrastrukturlänk till annan webbplats


Kontakt