Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Både nationellt och regional skapas goda exempel att inspireras av.

Hur kan du stärka den gröna infrastrukturen?

Vad menas med att stärka den gröna infrastrukturen? Detta skiljer sig till viss del åt beroende på om din fastighet ligger i en värdetrakt eller inte. Var värdetrakterna ligger kan du se i det

Regionala kartunderlaget webb-GIS. Länk till annan webbplats.

Vad är en värdetrakt?

Värdetrakter är större områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. En värdetrakt har högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Det betyder dock inte att allt i en värdetrakt håller höga värden.

I värdetrakter

I en värdetrakt är det ofta klokt att prioritera naturvärden som syftar till att stärka den utpekade naturtypen. Detta innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller minskar avståndet mellan naturtypsytor. För naturtypen gräsmark till exempel, innebär det rent konkret:

Åtgärder som ökar arealen av den utpekade naturtypen, till exempel:

 • Restaurera betesmarker.
 • Slå väg- & åkerrenar.
 • Öppna för nya samarbeten, t ex beta ledningsgator.
 • Nyskapa (blivande artrika) gräsmarker.

Åtgärder som syftar till att förbättra kvalitet till exempel:

 • Håll efter igenväxningsvegetation.
 • Ingen tillskottsutfodring.
 • Styr betestryck genom fållor.
 • Skapa eller gynna bryn, solvarma gläntor, sandblottor och spara döda träd.

Åtgärder som syftar till att minska avstånd:

 • Restaurera eller nyskapa gräsmarker belägna inom spridningsavstånd från befintliga gräsmarker.
 • Sammanbinda gräsmarker i landskapet genom korridorer eller ”naturtypsöar”.

Utanför värdetrakter

Utanför en värdetrakt är spannet av lämpliga åtgärder bredare än inom en värdetrakt. Att stärka ekosystemtjänster kan innebära att:

 • Gynna eller skapa våtmarker – de förbättrar förutsättningarna för grundvattenbildning vilket ger bättre förutsättningar för vattenförsörjning vid torrperioder. De minskar även risken för översvämningar.
 • Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för pollinatörer och andra nyttoinsekter.
 • Anlägga funktionella kantzoner – kantzoner minskar växtnäringsläckage, kan gynna pollinerare och utgör livsmiljö för naturliga fiender till skadeinsekter.
 • Överlag öka variationen i jordbrukslandskapet.
 • Bevara betesmarkerna är alltid viktigt!

Vi vill poängtera att allt arbete som görs med grön infrastruktur är högst frivilligt.

Grön infrastruktur på fastighetsnivå

För att försöka göra grön infrastruktur och grön handlingsplan mer konkret, har Länsstyrelsen i Jönköping startat ett pilotprojekt med syfte att se hur de framtagna underlagen kan användas på fastighetsnivå. Projektet kallas ” Grön infrastruktur på fastighetsnivå, ett pilotprojekt” och görs i fyra steg.

Vad säger webbgiset?

Inledningsvis tittar vi på fastigheten i webbgiset och ser vilka värdetrakter fastigheten ligger i och vilka värdekärnor och värdenätverk som fastigheten kan bidra till att stärka. Utifrån handlingsplanens övergripande strategier, utmaningar och insatsområden, tar vi även fram ett förslag på åtgärder som teoretiskt skulle kunna vara bra.

Webbgis för grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Fältbesök

Under fältbesöket görs en landskapsövning där personer med expertkompetens inom vatten, skog, våtmark, odlingslandskap, kulturmiljö, samhällsplanering och ekosystemtjänster gemensamt träffar markägaren för att se hur bilden på landskapet kan fördjupas genom att se fler värden tillsammans.

Rådgivning för jord- och skogsbruk

Nästa steg i projektet är att göra ett rådgivningsbesök på fastigheten och utifrån den vägledning som är kopplad till grön handlingsplan. Tanken är att då ta fram mer konkreta åtgärdsförslag som lämpar sig för just den här fastighetens specifika förutsättningar.

Åtgärder

Det sista steget i projektet blir att genomföra relevanta åtgärder och även skapa förutsättningar för demoområden och möjlighet till studiebesök.

Grön infrastruktur i praktiken

Foto Länsstyrelsen

Foto Länsstyrelsen

För att illustrera hur arbetet kan gå till, har två modellanalyser på lokal tagits fram , dels i Noenområdet och dels i Skiröområdet. För att nå framgång är det avgörande steget en god och tidig samverkan med berörda markägare.

Syftet med modellen var att titta på förutsättningarna för skalbaggen läderbagge att sprida sig. Både Noen och Skirö är områden med höga kulturhistoriska värden, som knyts samman i landskapet, vilket är en förklaring till varför områdena valdes ut.

GIS-analysen har i stora drag gått ut på att använda kunskapen om inventerade, skyddsvärda träd och gruppera dessa till livsmiljöer.

Med kunskap om läderbaggens preferenser att flyga framträder ett mönster där man kan se vilka områden som ekologiskt hänger ihop och har en grön infrastruktur och vilka områden som inte hänger ihop.

Genom att simulera insatser i form av utplacerade mulmholkar eller veteranisering av träd i analysen, kan vi även få en hjälp att hitta bra platser för att göra dessa åtgärder.

Detta är ett exempel där man med hjälp av GIS-analyser har kunnat nå faktiska åtgärder för läderbaggen i from av mulmholkar eller veteranisering av träd.

I samverkan med rådgivning från Skogsstyrelsen, placerades 2017 det ut 10 mulmholkar i området kring Noen och 10 i Skirö. I samråd med markägare har även lämpliga träd veteraniserats.

Det pågår också arbete med ett naturreservat söder om kärnområdet vid Noen. Där kommer skötselföreskrifterna anpassas så att träd kan veteraniseras och frihuggas, allt för att gynna den gröna infrastrukturen av värdefulla trädmiljöer i landskapet.

GIS-analysen över ekologiska värden knutna till skyddsvärda träd i områdena kring sjön Noen och Skiröområdet

Webbgis för grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Ekosystemtjänster

I verktygslådan har det sammanställts en rad olika verktyg, metoder och vägledningar för att underlätta arbetet med att främja ekosystemtjänster i den byggda miljön.

Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping