Länsstyrelsen samordnar arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet.

– Vi förser redan i dag regeringskansliet och centrala myndigheter med samlade lägesbilder från länen. Det nya uppdraget innebär att vi vid två tillfällen ska leverera fördjupade bilder på kommunal nivå inom det sociala området. Redovisningarna ska innehålla en samlad beskrivning över landet samt lägesbilder för varje län, säger Fredric Jonsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lägesbilderna ska genomföras vid två tillfällen, dels inför sommaren, dels under september 2020 i uppföljande syfte.

Samverkar med Socialstyrelsen

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

Social problematik och social utsatthet

Risker för social problematik kan handla om minskad social trygghet som följd av att färre vuxna och äldre vistas på offentliga platser samtidigt som fler ungdomar är ute under en större del av dygnet under sommaren. Sådana risker kan också handla om att brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb får negativa sociala följder.

Exempel på åtgärder

Åtgärder kan exempelvis handla om fler vuxna på vissa platser, ökad närvaro av uppsökande verksamheter stöd till utsatta barn och familjer, aktiviteter för barn och ungdomar och information till grupper som är svåra att nå.

Lägesbilderna ska också innefatta risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Uppdraget samordnas mellan länsstyrelserna av Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19