Lägesbilder för Jönköpings län

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

(uppdaterad 2020-08-04)

Länsstyrelsens bedömning av länets samlade förmåga rörande samhällsviktig verksamhet

Länsstyrelsens bedömning av länets samlade förmåga rörande samhällsviktig verksamhet

Den samhällsviktiga verksamheten i länet bedöms fungera. Även om belastningen på vården fortsatt är hög fungerar verksamheten. Övriga samhällsviktiga verksamheter bedöms näst intill vara opåverkade. Bedömningen ingen påverkan kvarstår, även om lokala mindre variationer kan förekomma.

REGIONEN

Regionen redovisar en sammanvägd bedömning om måttlig påverkan på verksamheten. Viss påverkan på vårdplatser och elektiv verksamhet. Regionen ligger kvar i stabsläge.

POLISEN

Redovisar ingen påverkan på sin verksamhet, förutom gällande folksamlingar. Sett till samtliga brott är det en tydlig trend med färre anmälningar i PO Jönköping i jämförelse med föregående år.

KOMMUNER

Påverkansgraden har minskat succesivt sedan pandemins början och nu stabiliserats på en låg påverkansnivå. Fem kommuner rapporterar ingen påverkan alls på sina verksamheter med anledning av covid-19. Påverkan är störst inom äldreomsorg och hemsjukvård (precis som förra veckan). Antalet brukare i länet med covid-19 inom kommunal omsorg fortsätter totalt att minska. Tio av länets tretton kommuner rapporterar noll brukare med covid-19. Nuvarande siffror motsvarar mindre en tiondel jämfört med när det var som flest sjuka. Vecka 31 är det ca 0,05 % av kommunernas brukare som har en pågående covid-infektion vilket är den lägsta siffran sedan denna rapportering började i april.

Länsstyrelsens bedömning rörande påverkan på länet i övrigt

Bedömningen betydande påverkan grundas framförallt på påverkan på liv och hälsa samt näringslivet. Företag visar på stora problem med finansiering och likviditet, högt antal varslade personer, många konkurser och ökande arbetslöshet. Stor påverkan på turistnäringen.

NÄRINGSLIV

Under året fram t.o.m. 2 augusti har 3 153 personer varslats i länet, samma period förra året var siffran 890. Totalt i länet omfattas 26 308 personer av korttidspermittering. Över 1 miljard kr har nu beviljats för korttidsarbete i Jönköpings län.

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Generellt följs rekommendationerna i de områden där observationer gjorts, men vissa kommuner/aktörer bedömer att det kan märkas en viss ”trötthet” bland folk i allmänhet. Efterlevnaden av rekommendationer fortsätter att minska, i den rapportering som sker till Länsstyrelsen jämfört med föregående veckor, dock inte i samma takt som förra veckan. Främst handlar det om att folk inte håller avstånd till varandra. Problemområden är framför allt butiker (köpcentra), besöksmål samt i kvälls/nattöppna verksamheter (restauranger och uteställen). Riskgruppen 70+ bedöms blivit sämre på att hålla avstånd på badplatser.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19