Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Här kan du läsa en sammanställning av de lagar, förordningar och föreskrifter som har stor betydelse för Jönköpings län och hela Sverige i dagsläget.

Hanteringen av covid-19 i Sverige styrs av lagar, förordningar och föreskrifter.

 • Lag - beslutas av riksdagen
 • Förordning - beslutas av regeringen
 • Föreskrift - beslutas av myndighet

Allas ansvar

Smittskyddslagen med tillhörande förordning

Här finns grundkravet för allas ansvar vid misstänkt smitta och smittspårning.

Smittskyddslagen (2004:168) Länk till annan webbplats.

Smittskyddsförordning (2004:255) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Dessa kompletterar reglerna i smittskyddslagen. Var och en är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Till föreskrifterna finns allmänna råd för såväl enskilda som verksamhetsutövare.

Det personliga ansvaret innebär att du själv ska tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du bland annat:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • vid resor till andra länder, iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats.

Tillfällig covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller ett nytt regelpaket som reglerar krav på smittskyddsåtgärder i vissa verksamheter.

Lagen ger regeringen och myndighet möjlighet att sätta upp krav på smittskyddsåtgärder för olika verksamhetsområden samt begränsa enskildas möjligheter att samlas och uppehålla sig på vissa platser. Dessa krav införs genom förordning och kompletterande föreskrifter. Länsstyrelsen utövar tillsyn att förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Lagen ger även polisen rätt att ingripa i vissa fall.

Nedan är en sammanställning av hur många deltagare som är maximalt tillåtet för olika sammankomster från och med 1 juli 2021.

I lokaler, utrymmen eller områden som hyrs ut för privata sammankomster få deltagarantalet högst uppgå till:
50 personer.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning få högst uppgå till:

50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisade sittplatser. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall alltid får ha minst 20 deltagare oavsett lokalens storlek.

300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisade sittplatser.

3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Läs om Länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) Länk till annan webbplats.

Särskilt för serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med den 30 september 2021.

Från och med den 1 juli 2021 upphör eller förändras ett antal bestämmelser för serveringsställen:

 • serveringsställens öppettider kan återgå till ordinarie öppettider
 • antalet personer i ett sällskap inomhus ökar från fyra personer till åtta personer
 • begränsningen av antalet personer i ett sällskap utomhus (uteserveringar) upphör.

Avståndet mellan sällskap ska dock fortsatt vara minst en meter.

För mer information om samtliga fortsatt gällande bestämmelser se Folkhälsomyndighetens gällande föreskrifter (HSL-FS 2020:37).

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2020:37) och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Mer om smittskydd på serveringsställen, Länsstyrelsens webbplats

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Mer lagstiftning

Ordningslagen

Här finns bland annat förklaring av begreppen allmän sammankomst och offentlig tillställning samt regler om tillståndskrav för sådana arrangemang.

Ordningslag (1993:1617) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19