Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Här har vi samlat information om hur Länsstyrelsen arbetar relaterat till covid-19.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Jönköpings län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Jönköpings län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Lägesbilder

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en lägesbild som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Veckovisa lägesbilder

Vägledning i kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Länsstyrelsen samordnar arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Länsstyrelsen samordnar arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Information riktad till företagare

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Håll dig uppdaterad om covid-19 på verksams webbplatslänk till annan webbplats

På regeringskansliets webbplats finns en sida som samlat information kring regeringens olika budgetändringar som rör företagare.

För företagare med anledning av covid-19 på regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Information riktad till landsbygdsföretagare

Här finns information till dig som är lantbrukare och landsbygdsföretagare med anledning av coronaviruset

För landsbygdsföretagare

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Regeringen beslutade den 27 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet trädde ikraft den 29 mars 2020 och gäller tillsvidare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begräsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Kontakt