Skydd mot olyckor

Kommunerna ansvarar för räddningstjänsten i de flesta fall. Länsstyrelsen ger råd och stöd och utför tillsyn av kommunernas arbete. Vi kan också hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats som berör flera kommuner.

Det som brukar benämnas räddningstjänstverksamhet regleras i Lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (LSO). I lagen regleras de insatser, som staten eller kommunerna ska ansvara för, vid olyckor och överhängande fara för olyckor, så kallade räddningstjänstinsatser. Målet är att färre ska dö, färre skadas och mindre ska förstöras.

Ansvarsfördelning

En kommun ansvarar i första hand för räddningstjänsten med vissa undantag. När inte kommunen bär ansvaret av räddningstjänst bär staten ansvaret.

Undantagen är

 • fjällräddning
 • flygräddning
 • sjöräddning
 • miljöräddningstjänst till sjöss (Vänern, Vättern, Mälaren, sjöterritorier till havs)
 • efterforskning av försvunna personer
 • och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om det som i LSO 2 kap 4§ benämns som "farlig verksamhet". Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. För ägare till en anläggning eller verksamhetsutövare på en anläggning som omfattas av LSO 2 kap 4§ innebär det bland annat att man är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Kommunen har ansvar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Enligt LSO har Länsstyrelsen ett ansvar att genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet som omfattas av lagstiftningen. Vi har även tillsynsansvar över kommunerna.

Skogsbrandflyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt, genomförs övervakning med flyg när det råder hög risk för brand. Skogsbrandflygningen administreras av Länsstyrelsen som upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen. Länsstyrelsen tar fram en särskild plan för hur skogsbrandsbevakningen med flyg ska genomföras.

Plan för skogsbrandsbevakning med flyg i Jönköpings länPDF

Hur vi arbetar med LSO i Jönköpings län

Lagen om skydd mot olyckor innebär att varje kommun ska ha ett skydd mot olyckor, som är likvärdigt med andra kommuner som har liknande lokala förhållanden. Likvärdigt skydd mot olyckor får genom en kombination av tillräckligt omfattande olycksförebyggande åtgärder och räddningstjänst, skadeavhjälpande åtgärder.

I Lagen om skydd mot olyckor kap. 3 § anges att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Kommunerna och statliga myndigheter ska samordna verksamheten samt arbeta med varandra och andra som berörs.

Länsstyrelserna ska:

 • Bedöma om målen i kommunernas handlingsprogram uppfylls och om målen når upp till de nationella målen. Handlingsprogrammen ska antas för varje ny mandatperiod.
 • Bedöma om kommunerna har en sådan planering för räddningstjänstverksamheten att insatser kan genomföras på ett effektivt sätt, och även klarar att hantera omfattande och utdragna nödlägen genom samarbete med varandra och andra myndigheter.
 • Tillse att kommunerna förfogar över den kompetens och erfarenhet som behövs inom räddningstjänstområdet med hänsyn till den lokala riskbilden.
 • Utföra tillsyn över kommunernas tillsynsverksamhet och kommunernas övriga olycksförebyggande verksamhet.
 • Stödja och lämna råd till kommunerna i fråga om det riskhanteringsarbete som ska vara underlag för de kommunala handlingsprogrammen för skydd mot olyckor. Detta arbete kan i viss mån samordnas med kommunernas övriga risk- och krishanteringsarbete som krävs för att kommunerna ska kunna hantera extraordinära händelser.
 • Lämna råd och inspirera till en fortlöpande positiv utvecklingsprocess.
 • Fatta beslut, efter samråd med berörd kommun, om det som i LSO 2 kap 4§ benämns som "farlig verksamhet”. Sevesoverksamheter är alltid farlig verksamhet enligt LSO.
 • Ansvara för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen och ha en planläggning för detta.
 • Bestämma vem som ska leda en räddningsinsats som berör mer än en kommuns område, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta.
 • Samordna verksamhet enligt LSO samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

Kommunala beslut om tillsynsförelägganden, fullgörande av tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt kan överklagas till Länsstyrelsen, men överklagandet ska skickas till den myndighet som utfärdat beslutet, som i sin tur ska vidarebefordra det till Länsstyrelsen. Överklagande ska ske inom tre veckor från det den klagande fick del av beslutet.

Länsstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens tillsyn kräver kunskaper i uppföljning och utvärdering för att kunna bedöma kommunens egen uppföljning och utvärdering. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska göra tillsyn över, och råda och stödja länsstyrelserna i deras roll.

Kontakt