Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan arrangeras årligen. Det är en nationell kampanjvecka som ska få dig att reflektera över hur du tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslagen på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Länsstyrelsen och länets kommuner deltar i kampanjen.

Kriser kommer nästan alltid plötsligt och därför är det viktigt att vara förberedd på det oväntade, även på individnivå.
-Vid en större kris kommer samhällsservicen inte att fungera på samma sätt som vi är vana vid, menar Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Oavsett kris, behöver var och en av oss fundera över hur vi klarar behovet av vatten, mat, värme och kommunikation utan samhällets stöd under en tid. Är du förberedd kan du agera och hjälpa andra.

Samhällets hjälp går först till den som behöver den bäst. De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Jönköpings läns kommuner äger ett antal olika aktiviteter och evenemang rum under veckan i samarbete med bland andra frivilliga försvarsorganisationer (FFO).

De frivilliga försvarsorganisationerna jobbar under mottot "Försvarsvilja på riktigt!".

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll.

Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen finns på hos MSB och dinsäkerhet.se.

Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna klara grundläggande behov när samhällets service inte fungerar som vanligt.
Krisberedskapsveckan är en årligen återkommande kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Framsidan på Om krisen kommer

Broschyr till alla hushåll - Att ladda hem och spara

Under kampanjveckan skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer", till alla (4,7 miljoner) hushåll i Sverige.

I broschyren kommer du bland annat att kunna läsa mer om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer. Informationen kommer även att finnas på webben och på flera språk.

Ladda ned broschyren om krisen eller kriget kommer härPDF

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Broschyren är framtagen av MSB, i samarbete med Försvarsmakten, Sveriges kommuner och landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna.

Dessutom har även ett utbildningsunderlag till landets högstadieskolor tagits fram med bland annat en illustrerad diskussionsduk (spel) för att tidigt skapa intresse hos yngre befolkning.

För dig som privatperson finns det bra och konkreta tips under relaterad information nedan. 

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping