Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Skicka med följande bilagor i din ansökan:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
 • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
 • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
 • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Gör din ansökan så här

Fyll i formuläret - Ansökan om auktorisation som bilskrotare. Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Märk din betalning med - auktorisation av bilskrotare, namn och adress.

Ansökan om auktorisation som bilskrotare

A. Kontaktuppgifter till företag eller person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning
B. Uppgifter om fastighet där sökanden avser bedriva bilskrotningC. Tidigare auktorisation
Har du/ni tidigare beviljats auktorisation?D. Obligatoriska handlingar som ska bifogas ansökan till bevis för att de villkor som anges i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda
1. De tillstånd från kommunen som kan behövas enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive.
2. Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ) * (obligatorisk)
2. Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Komplettera här om du valt c. ovan.

(när sökanden är en juridisk person, beställs hos Bolagsverket och ska vara max 2 månader gammalt)

(när sökanden är en enskild firma/fysisk person, beställs hos Skatteverket)

(för sökanden som är en enskild firma/fysisk person och för samtliga som ska kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg, beställs hos Bolagsverket)

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (för sökanden som är en enskild firma/ fysisk person och för samtliga som ska kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg, beställs hos överförmyndaren i kommunen)
E. Totalt på området kommer att (samtidigt) som mest lagras:


Bilar som inte har genomgått behandling enligt 26 § bilskrotningsförordningen

Bilar som har genomgått behandling enligt 26 § bilskrotningsförordningen
F. Godkännande som behöriga att underteckna mottagningsbevis och skrotningsintyg önskas för följande personerHär avses sådana omständigheter som är bra för Länsstyrelsen att få kännedom om vid ansökan. Exempelvis kan det röra sig om uppgifter att sökanden övertar en redan pågående verksamhet, att verksamheten bedrivs/tidigare bedrivits i ett annat län, eller att sökanden vill bemöta synpunkter/klagomål som varit aktuella i en tidigare ansökningsprocess.

Information

Ansökningsavgift

Avgift för prövning av ansökan om auktorisation av bilskrotare är för närvarande 2 900 kronor och ska betalas när ansökan lämnas in. Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Glöm inte att ange avsändare (namn och adress) samt vad inbetalningen avser (auktorisation av bilskrotare).

Vår service

Länsstyrelsen handlägger ansökan om auktorisation av bilskrotare först när vi har fått in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter och med samtliga bilagor. Beslut i ärendet ska som huvudregel tas inom tre månader från det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen.

Säkerhet

Enligt 35 § bilskrotningsförordningen får länsstyrelsen besluta att auktoriserad bilskrotare ska ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att iordningställa platsen för bilskrotningen som i den händelse att verksamheten upphör kan åligga bilskrotaren enligt föreskrift i lag.

Säkerheten beräknas enligt följande:

 • 100 000 kronor för iordningställande av platsen,
 • 200 000 kronor för översiktlig markundersökning och
 • 1 000 kronor per ej färdigbehandlad bil.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja auktorisation för maximalt fem år. Säkerheten bör fortsätta gälla minst ett år efter att auktorisationen upphört.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder din ansökan. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan börja.
 3. Ärendet skickas på remiss till kommunen och Polismyndigheten.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du gör för att överklaga beslutet.

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Kontakt