Lövsuccé

Genom att inspirera skogsägare till att satsa på ett mer variationsrikt skogsbruk, med ett ökat inslag av lövträd, kan vi få ett attraktivare landskap för både människor, djur och natur.

Vy över Bunn

Vy över Bunn

Under åren 2015-2016 arbetade Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra, LRF, SLU och Biosfärföreningen Östra vätterbranterna i projektet ”Lövsuccé i landskapet”.

Projektet syftade till att studera förutsättningarna att skapa en struktur som gynnar biologisk mångfald och ett variationsrikt skogsbruk med hjälp av lövskogar i olika successionsstadier. Projektet hade fått medel från WWF:s innovativ naturvård och avsåg att:

  • Genomföra analyser som ger en nulägesbild av lövträdens utbredning i Östra vätterbranterna
  • Analysera hur lövträdens utbredning i Östra vätterbranterna kan komma att se ut under en 100-årsperiod, beroende på om skogsägarna satsar på löv- eller barrträd. Analyserna visar även vilket ekonomiskt utfall det kan bli för en skogsägare att satsa på lövskogsskötsel jämfört med barrskogsbruk
  • Motivera skogsägare att satsa på löv- och blandskogar, framförallt i bestånd som binder samman lövträdsområden i ett landskapsperspektiv
  • Utreda om det finns något sätt att kompensera skogsägare som satsar på lövskogsskötsel, om det visar sig att det ekonomiska utfallet blir sämre än vid barrskogsbruk
  • Informera om vilka skötselmetoder som gynnar lövträdsproduktion

Hör av dig om du vill ha rådgivning med inriktning på lövträd och löv- och blandskogar.

Kontakt