Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Vill du att din verksamhet ska ingå i den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft? Skicka in din anmälan i vår e-tjänst.

Från 1 januari 2019 ska alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Regeringen ska besluta om en nationell plan för miljöprövningen. Om du vill att din verksamhet ska ingå i den nationella planen ska du anmäla det till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2019. Vi kommer då meddela dig när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen. Det kommer vi att göra när Regeringen har beslutat om tidsplanen.

Anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraften

Använd vår e-tjänst för att anmäla din verksamhet till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften. Vi kommer då utreda om verksamheten uppfyller kriterierna för att ingå i den nationella planen.

Handledning för anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraftverkPDF

Den 1 januari 2019 införs ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samordnad prövning

Du som äger ett vattenkraftverk kan anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat. Anmälan öppnar i början av 2019 och anmälan kommer att göras till Länsstyrelsen i det län där du har din anläggning. Ett formulär för webbanmälan kommer att läggas upp på vår webbplats i samband med att anmälan öppnar.

En samordnad omprövning utifrån en nationell plan ska bland annat leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde.

Idén är att dela in verksamheterna i prövningsgrupper, alltså vattensystem med anläggningar som har ett miljö- och energimässigt samband och som är lämpliga att ompröva på ett samordnat sätt. För varje prövningsgrupp anges en tidpunkt för när omprövningen ska ske. De första omprövningarna inleds tidigast under 2020 och arbetet kommer sedan att pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till 2040.

När du anmält dig till den nationella planen kan du fortsätta driva din verksamhet tills omprövning sker. Du kan också söka ersättning för en del av prövningskostnader, åtgärdskostnader och produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte anmäler dig till nationella planen

Om du väljer att inte anmäla dig till planen måste du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via Mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till domstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

De verksamhetsutövare som inte ansöker om omprövning (antingen genom att anmäla sig till den nationella planen eller genom att ansöka direkt hos domstolen) kan Länsstyrelsen förelägga att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor.

Planen beslutas av regeringen

Den nationella planen för omprövning tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, i avstämning med berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna. I arbetet med planen har det också förts dialog med branschen, intresseföreningar och allmänheten.

Ett utkast till nationell plan beräknas vara klart under våren 2019. Därefter hålls ett samråd innan förslaget till plan lämnas vidare till regeringen, prelimininärt hösten 2019. Det är sedan regeringen som beslutar om planen.

Nationell plan för omprövning av vattenkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Havs- och vattenmyndigheten)

Vattenkraftens miljöfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny lag om vattenkraft och vattenmiljö från 1 januari 2019länk till annan webbplats (Riksdagen)

Projekt Miljöanpassad tillsyn - om tillsyn och åtgärder inom vattenkraft

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping